AZ Alma vormt met 7 andere ziekenhuizen netwerk KOM

Acht ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en Meetjesland slaan de handen in elkaar om patiënten in eigen regio beter te helpen. De samenwerking krijgt de naam KOM ( Kust-Ommeland-Meetjesland).

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil dat ziekenhuizen meer samenwerken in netwerken om zo de zorg optimaler te organiseren en de zorgkwaliteit te verbeteren. Acht ziekenhuizen uit Noord West-Vlaanderen en het Meetjesland hebben die boodschap begrepen en slaan nu de handen in elkaar om patiënten in hun respectievelijke regio’s beter te kunnen helpen.

De deelnemende ziekenhuizen beschouwen elkaar als voorkeurpartner voor de uitbouw van hun medische diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Tenslotte is het de bedoeling om samen aankopen te doen, bepaalde diensten te centraliseren, zodat er door de schaalvergroting financiële voordelen ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te raken.

Kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt

Het hoofddoel van dit netwerk is “nabijheid van zorg”: de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet per definitie zijn eigen regio moeten verlaten voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mogelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen ziekenhuis. 

Elk ziekenhuis binnen dit netwerk zal de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Op deze manier krijgen patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. Een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan zal dit concreet uitwerken. Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, …) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg.

De doorverwezen patiënten worden na de (sub)specialistische interventie collegiaal terugverwezen naar het verwijzende ziekenhuis. Er bestaan al vele samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk. De verschillende ziekenhuizen blijven ook hun eigenheid en juridische onafhankelijkheid behouden, maar ze engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk te verwezenlijken.

Wat betekent dit voor het Meetjesland?

Dr. Stefaan Gouwy, medisch directeur AZ Alma:
“Medische zorg is steeds complexer en duurder geworden. Niet elk ziekenhuis kan “alles” blijven aanbieden, samenwerking is dus meer dan ooit noodzakelijk. AZ Alma zal voor de bevolking van het Meetjesland blijven zorgen voor een aanbod van toegankelijke en hoog kwalitatieve basiszorg. Indien het omwille van de medische toestand van de patiënt nodig is, volgt een vlotte doorverwijzing naar de meest aangewezen plaats binnen het netwerk.

Elke patiënt heeft recht op hoogkwalitatieve zorgen, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Er heerst tussen de verschillende ziekenhuizen een sfeer van vertrouwen. We werken samen aan het elimineren van onnodige variabiliteit in de zorg en we wisselen “good clinical practices” uit. Wij hebben binnen AZ Alma een aantal sterke diensten, deze gaan we verder uitbouwen. We bieden onze expertise aan aan het netwerk. Door interne verwijzing binnen het netwerk zullen deze diensten verder groeien.”

Rudy Maertens, algemeen directeur en dagelijks bestuurder AZ Alma:
“Wanneer wij ons duurzaam willen verankeren als zorginstelling in een ruime regio, moeten wij deel uitmaken van een groter ziekenhuisnetwerk. Hierdoor brengen we enerzijds de basiszorg dicht bij de woonplaats van de Meetjeslanders, maar bieden we anderzijds ook gespecialiseerde zorg aan in een ziekenhuis met een voldoende groot volume aan specialistische zorg. Daardoor blijft de kwaliteit van zorg gegarandeerd. Deze schaalvergroting zorgt niet enkel voor betaalbare en toegankelijke zorg voor onze patiënten, maar ook voor een duurzame tewerkstelling voor onze medewerkers.

AZ Alma stapte bewust in het netwerk Noord West-Vlaanderen en Meetjesland omdat we met acht zorginstellingen meteen ook de komende decennia zullen kunnen tegemoetkomen aan de almaar zwaardere normen. Onze keuze werd ook mee bepaald door het recent afgesloten samenwerkingsverband met AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op vlak van tijdkritische zorg voor de ruime Meetjeslandse regio.”

Resultaten poll fusies

Analyse resultaten poll

We willen alvast iedereen die aan de poll heeft meegedaan bedanken voor hun bijdrage!
In totaal hebben we 388 antwoorden ontvangen, voldoende om de resultaten als statistisch relevant te aanvaarden ten opzichte van de populatie van het Meetjesland. 

Tijdens de periode dat deze poll online stond hebben we terecht kritiek ontvangen op het beperkt aantal vragen dat gesteld werd. De poll was opgemaakt vanuit de gesprekken, die op dat moment gaande waren tussen de Meetjeslandse gemeenten onderling en hielden geen rekening met een de bedenkingen van burgers en specialisten in de materie.  

In reactie hierop hebben we George Allaert, emeritus aan de UGent, gecontacteerd om over het onderwerp een column te schrijven. U heeft hier als burger de mogelijkheid om op zijn column onderaan de pagina te reageren met uw eigen mening over de toekomstige indeling van het Meetjesland. Hiervoor heeft u tijd tot 12 juli 2017. De antwoorden zullen verzameld en geanalyseerd worden, waarna de resultaten eveneens op deze pagina zullen verschijnen. 

 

Resultaten

Opiniestuk door George Allaert, Emeritus UGent , 23 juni 2017

De laatste tijd staan opnieuw een reeks fusies van gemeenten op de politieke agenda. Gezien de belangrijke draagwijdte van een fusie-operatie lijkt het goed om eens na te gaan waar de win-win ligt voor de afzonderlijke entiteiten. Een fusie resulteert in een hogere ruimtelijke schaal, een groter aantal inwoners, een grotere politieke macht, een groter consumptiemarkt en hogere inkomsten in de gemeentekas.

Daarenboven kan men door die grotere dimensie een meer professioneel gemeenteteam aanwerven wat bij de toenemende complexiteit en de groeiende toewijzingen van taken naar de gemeenten van belang is. Het zou goed zijn dat het Meetjesland hier verstandig mee omgaat en kijkt naar de planologische, sociaal-economische en mobiliteitsdimensie van de respectievelijke gemeenten. Uit eigen ervaringen en rekeninghoudend met hogervermelde drie dimensies zie ik volgende opportuniteiten inzake fusies in het Meetjesland:

1.De centrumkernen van het Meetjesland: Maldegem-Eeklo een dominant stedelijke dubbelkern dat groeit naar 44100 inwoners.

2. De landelijke gemeenten onder stedelijke druk Nevele-Lovendegem-Waarschoot-Zomergem dat kan groeien naar een sterk landelijk netwerk met veel kernen van gelijke grootte als groen tegengewicht van Gent.

3. De polderfusie Sint Laureins-Kaprijke-Assenede (het Meetjeslandse hoedje ) met de snoer van mooie polderdorpjes (dimensie 25.000 inwoners). 

4. Aalter-Knesselare (ook dimensie van 25.000 inwoners)

5. Evergem blijft autonoom (zit al ver boven de 30.000 inwoners) en vormt de buffer met het Gentse stadsgewest.

Georges Allaert is een Belgisch geograaf, ruimtelijke planner, doctor in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling en opiniemaker. Hij is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Gent.

Allaert hielp eind jaren zestig mee aan het uitvoeren en opstellen van de voorstudies en voorontwerpen voor de gewestplannen. Later werd deze focus verlegd naar de structuurplanning met het opstellen van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Op die manier hielp hij in 1982 onder andere mee aan het structuurplan Gent en in 1997 aan het tot stand komen van het eerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.Hij is ook betrokken bij de werkzaamheden van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen als voorzitter van het expertenforum (2012-2014). Als emeritus verleent hij ook advies op aanvraag over ruimtelijke economie en - planning aan overheden, bedrijfsleven en middenveldorganisaties.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Allaert

Uw mening


Uw naam*
E-mail*
Telefoon
Uw bericht*

Lanicad CAD-buro

Lanicad CAD-buro

Lanicad CAD-buro focust hoofdzakelijk op de studie en het ontwerp van elektrische installaties. Door automatisering, sturing en standaardisering van consoles en elektronische elementen zorgt het bureau voor onder meer een verhoogde energie-efficiëntie in elk bedrijf. Het bedrijf bestaat 20 jaar en wordt geleid door Nicolas Landuyt.  Momenteel telt Lanicad CAD-buro 8 werknemers. 

 

Schaal

Het bureau heeft dan een zeer uitgebreid klantenbestand. Zo deden ze studies voor het concertgebouw in Brugge, de Ghelamco arena in Gent en werken ze momenteel aan projecten rond de elektrische sturingen bij de nieuwe elektrische wagens van Audi en Mini. Maar ook lokaal hebben ze reeds hun stempel gedrukt met verschillende ecologische projecten; zoals de herziening van de elektrische installatie in de sporthal van Sint-Laureins in functie van een algemene energiebesparing, een studie rond evacuatieplannen, water en perslucht in opdracht van Vandemoortele, etc...

 

Met hun verwezenlijkingen dragen ze niet alleen bij aan een meer ecologische toekomst voor het Meetjesland, maar helpen ze ook het Meetjesland op de kaart zetten als een duurzame, ecologische en innovatieve regio met potentieel.

 

Een programmable logic controller (PLC, programmeerbare logische eenheid) is een elektronisch apparaat met een microprocessor die op basis van de informatie op zijn diverse ingangen, zijn uitgangen aanstuurt.

 

Eigen gebouw

Het kantoorgebouw van Lanicad CAD-buro is ontworpen met optimale energie-efficiëntie in het achterhoofd. Zo wordt de serverruimte wordt, afhankelijk van de buitentemperatuur en het weer, gekoeld met buitenlucht.  Het complete kantoorgebouw is dan ook PLC gestuurd. Zo gaan de lichten automatisch uit met behulp van een timer. Indien er geen beweging is over het hele gebouw gaan automatisch alle lichten uit. Het gebouw heeft door de installatie van zonnepanelen en een warmtepomp een nulverbruik aan warmte en elektriciteit.

Internationale innovaties

Het bureau ondersteunt daarbuiten heel wat innovatieve internationale projecten zoals het eerste pool onderzoekstation ter wereld dat een CO²-neutraal is: Princess Elisabeth Antarctica. Daarnaast hebben ze meegeholpen aan het ontwerp van de Punch One. Een wagen, voortgedreven door zonne-energie die heeft deelgenomen aan de World Solar Challenge 2015. Het Belgische team is verdienstelijk vijfde geëindigd. Voor meer info : https://www.solarteam.be/history/punch-one-brsmallsmall-team-6-smallsmal

 

Poolstation Prinses Elisabeth

Dit station dat in februari 2008 officieel werd ingehuldigd, wordt door Belgische en internationale wetenschappers gebruikt om onderzoek te voeren dat voornamelijk betrekking heeft op de klimaatsveranderingen. Het poolstation werkt volgens het principe van de "nul-CO2-uitstoot". Dit houdt in dat er enkel gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie en dat al het afval volledig gerecycleerd wordt. De bouw van het station werd toevertrouwd aan de International Polar Foundation, voorgezeten door Alain Hubert.

Bron: https://www.belfius.be/corporate/NL/Themas/Others/Sustainability/Planet/index.aspx?firstWA=no

Dienstverlening

Lanicad CAD-buro biedt enkele uitzonderlijke diensten aan. Zo bezit het bureau een 3D laserscanner.  Deze scanner zorgt voor driedimensionale, hoogwaardige beelden van iedere omgeving. De techniek creëert een driedimensionale puntenwolk, door van ieder vastgelegd punt ook de afstand tot het apparaat te berekenen. Dit resulteert in een erg accurate ruimtelijke reconstructie van de omgeving in kwestie. Hiermee kunnen dan architecten en ingenieurs aan de slag. Dit toestel wordt vooral gebruikt voor het opmeten van ingewikkelde constructies. Bijvoorbeeld: installatie met veel buizen.

 

Daarnaast bieden ze voor bedrijven ook "Energiescans" aan. Momenteel is Lanicad CAD-buro bezig met een proces om door de Vlaamse regering erkend te worden als private dienstverlener in de pijlers opleiding, advies, strategisch advies en advies voor internationaal ondernemen. Hierdoor kunnen bedrijven in de toekomst via hun KMO-portefeuille tot 40% korting ontvangen wanneer ze bij Lanicad een energiescan laten uitvoeren. 

 

Concrete case: onlangs heeft Lanicad CAD-buro bij Unilin een sturingssysteem toegepast op enkele ventilatoren, die normaal ononderbroken bleven draaien. Door de daling in elektriciteitskosten die hier mee gepaard ging was de volledige installatie al op 1 jaar tijd terugverdiend!


 

Voor meer info over Lanicad CAD-buro ga naar http://www.lanicad.be/!

Geïnteresseerd in de KMO-portefeuille? Ga naar http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille !

Wil u met uw bedrijf lid worden van het Lerend Netwerk voor bedrijven Meetjesland? 

Klik op deze link en schrijf u nu in!

Groepsaankoop energiezuinige toestellen

Woonwijzer Meetjesland en Natuurpunt en Partners Meetjesland organiseren een groepsaankoop energiezuinige toestellen. De groepsaankoop geeft je als inwoner van het Meetjesland de kans om tegen een voordeligere prijs een energiezuinige koelkast, diepvries en/of wasmachine aan te kopen.

Met de groepsaankoop willen Woonwijzer en Natuurpunt het energieverbruik van huishoudens verlagen. Energieverslindende toestellen hebben immers een grote impact op het energieverbruik en bijgevolg op de energiefactuur. De groepsaankoop moet het enerzijds makkelijker maken om een toestel te vervangen. Zo hoef je zelf niet meer op zoek naar een goed toestel. Anderzijds zorgt de groepsaankoop ook voor een lagere prijs.

Je kan je nu reeds vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop, zonder aankoopverplichting!

Vanaf november 2017 zal het aanbod van de winnende leverancier(s) van de groepsaankoop bekend zijn. Ben je ingeschreven? Dan word je per brief op de hoogte gebracht van het aanbod. Indien het aanbod je bevalt kan je vervolgens de leverancier contacteren om een toestel aan te kopen.

Stuur mee de groepsaankoop!

Een stuurgroep van vrijwillige inwoners begeleidt de groepsaankoop. De vrijwilligers bepalen de voorwaarden waaraan de offertes en leveranciers moeten voldoen. Nadien vergelijken ze het aanbod van de verschillende leveranciers en kiezen ze – op basis van de opgestelde voorwaarden – het beste aanbod. Ben je geïnteresseerd om als vrijwilliger mee te werken aan de groepsaankoop? Geef je naam door bij jouw inschrijving en we nodigen je samen met de andere vrijwilligers uit voor twee of maximaal drie stuurgroepvergaderingen.

Meer info en inschrijven:

Op www.energiebesparenmeetjesland.be/groepsaankooptoestellen.
Bij Natuurpunt en Partners Meetjesland, via 09 377 93 00 of elif@npmeetjesland.be.
Bij Woonwijzer Meetjesland, via 09 378 61 70 of liesbet@woonwijzermeetjesland.be.

Vacature Inhoudelijke projectmedewerker

Netwerk Meetjesland vzw,

een vereniging die in het Meetjesland een fundamentele bijdrage wil leveren tot het verhogen van de samenwerking tussen de sociale en maatschappelijke organisaties, het lokale bedrijfsleven en lokale besturen.

zoekt

EEN INHOUDELIJKE PROJECTMEDEWERKER ( halftime)

Het netwerk is actief op het vlak van streekontwikkeling met als belangrijke pijlers welzijn, economie, cultuur en landschap.
Onze nieuwe medewerker zal de leiding nemen in het project Lerend Netwerk Bedrijven Meetjesland, met de klemtoon op netwerking van bedrijven in het Meetjesland rond klimaatgerelateerde onderwerpen.

Gevraagd:

 • Ervaring en kennis van de materie en/of zich snel kunnen inwerken in het onderwerp.
 • Contactvaardig, flexibel, doelgericht.
 • Durf, doorzettingsvermogen, een hart voor het Meetjesland, initiatiefrijk.
 • Ervaring is even belangrijk als opleiding.

Aangeboden:

 • Loon volgens de barema’s van het socio-cultureel werk ( cao 329).
 • Relevante anciënniteit wordt meegenomen.
 • Contract bepaalde duur (1 jaar)

Sollicitaties kunnen per mail worden ingediend.
Voor 7 augustus 2017 naar sollicitaties@meetjesland.be
Info vanaf 10 juli op 093774682.


GOMM lanceert zorglijn voor volwassenen met een beperking

Het GOMM, Gedeelde Ondersteuning op Maat Meetjesland, heeft een zorglijn gelanceerd voor volwassenen in het Meetjesland met een beperking. Het gaat om een samenwerking tussen vzw DVC De Triangel in Lovendegem, vzw A. Verburght in Landegem en vzw Humival in Waarschoot. Via deze lijn kan je meer informatie vragen over de drie voorzieningen. Indien nodig verwijzen ze ook door naar andere organisaties die een passend aanbod kunnen voorleggen.

Meer info op www.gomm.be.

Contacturen:

 • Maandag: 09.00 – 12.30
 • Dinsdag: 13.00 – 16.30
 • Woensdag: 13.30 – 17.00
 • Donderdag: 16.00 – 20.00
 • Vrijdag:  09.00 – 12.30

Contact:

Vacatures

Dit is een voorbeeld van een vacatureoproep . Via een dergelijke post kunnen vacatures gedeeld worden binnen de verschillende regionale organisaties. Dit kan zorgen voor kruisbestuiving: bijvoorbeeld communicatiemedewerker die 2/5 voor een bepaalde organisatie werkt kan nog 3/5 worden tewerkgesteld bij een andere organisatie.

Ontex in de kijker

0
Vestigingen wereldwijd
0
% hernieuwbare energie tegen 2020
0
Werknemers in Eeklo
0
Werknemers wereldwijd

De Ontex groep heeft 19 vestigingen en stelt wereldwijd 11.000 mensen tewerk. De vestiging Ontex Eeklo stelt zo'n 550 mensen tewerk.  In Eeklo worden er babyluiers, maandverbanden en inlegkruisjes geproduceerd. Het bedrijf is ISO 14000 en ISO 50001 gecertificeerd. Er wordt sterk ingezet op het recupereren van warmte en frequentiesturingen. Zo wordt er enkel papier gemalen wanneer er papier aan de machine wordt gevoed.

ISO 14000 is een familie van normen betreffende milieumanagement. Het is een reeks van internationale, vrijwillige milieumanagement standaarden en normen, gidsen, en technische rapporten, gecreëerd in 1996. Recent ge-update in 2015 onder de naam ISO 14001:2015.

ISO 50001:2011 – Energie Management Systeem is gebaseerd op het management systeem van continue verbetering. Dit maakt het bedrijven gemakkelijker om energie management te integreren in hun algemene inspanningen om de kwaliteit van hun producten en hun milieu management te verbeteren. 

Energie

Tussen de verschillende vestigingen van Ontex loopt er momenteel een project waarbij er, per 1000 van een bepaald product, de energieconsumptie wordt vastgelegd. De resultaten van de verschillende vestigingen zullen vergeleken worden om na te gaan welke vestiging de meest efficiënte energieconsumptie per product kan voorleggen. De best bevonden technieken kunnen dan worden toegepast in de andere vestigingen.

Hergebruik afvalproducten

Afvalproducten die bij de productie ontstaan krijgen een tweede leven bij Ontex. Door het hele bedrijf is er een vacuümsysteem geïnstalleerd om alle polypropyleen-, polyetheen- en papiersnippers op te vangen. Dit afval wordt gezien als een second product. Het wordt verkocht aan een bedrijf dat er plastic producten mee vervaardigd. Zo worden bijvoorbeeld plastic roosters op parkings gemaakt met afval van babyluiers, maar ook andere producten zoals bloempotten en rioolbuizen.

Innovatie

Ontex innoveert op allerhande vlakken zo is er inzake volumetransport de laatste jaren ook veel veranderd. Vroeger was er door de lage absorptiegraad van de materialen een dikke luier nodig, die veel plaats innam. Momenteel kan de luier een pak dunner geproduceerd worden met eenzelfde absorptiegraad. Daarnaast worden de luiers op een speciale manier verpakt en gestapeld, waardoor het transportvolume met 20% gedaald is.

Duurzame grondstoffen

Ontex heeft speciale aandacht voor het milieu en gaat dan ook zorgzaam om bij de aankoop van zijn grondstoffen. De bomen waaruit de papieren producten van Ontex worden vervaardigd zijn enkel gekapt in gecertificeerde bossen. Zo wordt voor elke boom die gehakt wordt, een nieuwe aangeplant.


Meer info:

Meer info vind je terug op de site van Ontex.
Via deze link  kan je het Sustainability Report 2016 van Ontex downloaden.


 

Bureauruimte

Lorem ipsum dolor sit amet, cu vocent regione eloquentiam nec. Duo graeci vocibus ut, adhuc autem perpetua pri ad. Ea verterem reprimique pro. Et nam hinc partem eloquentiam, at nibh omnes mentitum mei. Labore audire accusata mel ut, ad solet graece aeterno usu, timeam nominati iracundia ad eum.

Opslagplaats

Lorem ipsum dolor sit amet, cu vocent regione eloquentiam nec. Duo graeci vocibus ut, adhuc autem perpetua pri ad. Ea verterem reprimique pro. Et nam hinc partem eloquentiam, at nibh omnes mentitum mei. Labore audire accusata mel ut, ad solet graece aeterno usu, timeam nominati iracundia ad eum.