Vacature: Woonadviseur Woonwijzer Meetjesland

WOONWIJZER MEETJESLAND, afdeling van SOM vzw Moeie 16a
9900 EEKLO

Zoekt:
1 VOLTIJDS WOONADVISEUR M/V

Als woonadviseur ben je een centrale speler in onze dienstverlening rond wonen aan de inwoners van het Meetjesland. De woonadviseur geeft inwoners advies rond wonen, maar treedt ook op als dossierverantwoordelijke. De adviseur zorgt voor een goede afstemming van de verschillende hulpverleners of diensten die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij een woonvraag. In kader van woningkwaliteit ben je verantwoordelijk voor de registratie en opvolging van leegstand, verwaarlozing en onbewoonbaarheid.
De woonadviseur die we zoeken, werkt en denkt op bachelor niveau en heeft naast juridisch en technisch inzicht ook goede sociale en administratieve vaardigheden.

OPDRACHT

Sociaal advies

– verstrekken van informatie rond wonen en huisvesting (premies, woonkwaliteit, huurwetgeving, sociale huisvesting,…) aan diverse individuele klanten op verschillende locaties (woonwijzer-antennes in het Meetjesland)
– Dossierbeheer, begeleiding en actieve doorverwijzing van klanten naar gespecialiseerde diensten (intern en extern) met het oog op een kwalitatieve geïntegreerde dienstverlening
– de kwaliteit van het eigen werk bevorderen via een actief zoeken naar (en gebruik maken van) informatiekanalen en netwerken

Woonkwaliteitsbewaking

– leegstandregistratie en registratie verwaarloosde gebouwen
o leegstand of verwaarlozing vaststellen op basis van geijkte criteria
o beheren en opmaken van leegstandsregister
o beheren en opmaken van register van verwaarloosde gebouwen
– communicatie met eigenaars en bewoners van onderzochte woningen verzorgen
– opvolgen van bezwaarschriften
– ondersteunen van steden en gemeenten in de opmaak van besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid, verwaarlozing, leegstand,…
– dossierbeheer

KENNIS

– bachelor (of gelijkwaardig door relevante ervaring).
– basiskennis informatica (Office pakket)
– (verwerven van) sociaaljuridische kennis rond wonen, huisvesting, huurwetgeving, premies,…
– (verwerven van) technische kennis rond minimale kwaliteitsnormen van woningen
– goede beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
– (verwerven van) kennis sociale kaart op vlak van huisvesting en wonen

COMPETENTIES

Informatie verwerken

– in staat zijn een vraag of probleem correct te ontleden en te vertalen naar de eigen opdracht
– doelgericht gebruik kunnen maken van diverse infokanalen (wetgeving, sociale kaart)
– via overleg en uitwisseling van info, andere specialismen binnen (of buiten) de organisatie actief betrekken in functie van de klant
– creatief meedenken om de eigen werkprocessen te verbeteren

Klantgericht zijn – Klantgericht communiceren

– stijl van communiceren aanpassen aan situaties en personen (formeel/informeel)
– niet-discriminerend taalgebruik en houding ten aanzien van alle interne en externe contacten, zich openstellen voor anderen
– tactvol kunnen omgaan met bepaalde informatie, in staat zijn correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens
– actief luisteren: gerichte vragen kunnen stellen om boodschappen juist te begrijpen en de klant optimaal te bedienen

Samenwerken

– bewust zijn van de eigen rol in de organisatie, grenzen van de eigen rol respecteren
– openstaan voor andere meningen en invalshoeken, dit zien als een meerwaarde binnen de dienstverlening
– bespreekbaar maken van conflicten of discrepanties binnen de taak of organisatie, meewerken aan oplossingen
– netwerken: nuttige externe contacten opbouwen en onderhouden in functie van de eigen dienstverlening

Flexibel zijn

– eigen handelen afstemmen op de visie en de doelen van de organisatie
– bereid zijn zich te verplaatsen naar de klant (huisbezoeken, werken op diverse locaties), de eigen werkuren aan te passen aan de behoeften van de klant (ook buiten de normale werkuren, occasioneel avond- of weekendwerk)
– zicht krijgen op het takenpakket van anderen met de bedoeling hen te ondersteunen of bij afwezigheid te vervangen

Ondersteunende competenties

– administratief nauwkeurig zijn: de klantendossiers nauwkeurig opvolgen en beheren, procedures inzake woonkwaliteitsbewaking correct doorlopen,…
– zelfstandig werken: verantwoordelijk voor de dienstverlening in de diverse antennes
– verantwoordelijkheid opnemen: zich stipt houden aan de openingsuren, permanentie garanderen bij afwezigheid
– initiatief nemen: komt actief met voorstellen, wacht niet af

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

– flexibele werkuren / flexibele taakinhoud
– werken op verschillende locaties (U beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur over een eigen wagen)
– geïntegreerde dienstverlening (klant staat centraal)
– omgaan met diversiteit
– vlot kunnen overschakelen van de ene taak op de andere
– wisselende drukte waardoor men zijn werkplanning regelmatig moet bijstellen

ONS AANBOD

– Je komt terecht in een team van Woonadviseurs en een Beleidsmedewerker Wonen die je helpen waar nodig
– Je krijgt ruimte voor initiatief en zelfstandig werken
– Voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur
– Indiensttreding mogelijk vanaf 1 november 2018
– Verloning volgens barema B1c van PC 329. Er wordt max. 10 jaar relevante anciënniteit meegenomen.
– Omniumverzekering en kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens dienstopdrachten

SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE
SOM vzw – Woonwijzer Meetjesland
t.a.v. Maarten Quintelier
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel: 09 378 61 70
e-mail: maarten@somvzw.be
Sollicitatiebrief met CV moeten ons bereiken ten laatste op 21 oktober 2018, bij voorkeur via mail.
Kandidaten worden op basis van hun brief en CV weerhouden voor een sollicitatiegesprek. Gesprekken gaan door op 25 en 26 oktober.
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

Vacature