Aanvraag

Engagementsverklaring

• Ons bestuur/onderneming/organisatie/vereniging vraagt toelating om het regiomerk 'Meetjesland, maak het mee!' te mogen gebruiken in haar communicatie.

• Door registratie via onderstaand elektronisch formulier, verbinden wij ons er toe om de voorwaarden voor het merkgebruik na te leven, zoals deze in het meest recente 'Merkhandboek' zijn opgenomen. Ik verklaar kennis te hebben van de inhoud van het 'Merkhandboek' en weet dat er zowel vormelijke-, inhoudelijke- en procedurele voorwaarden gekoppeld zijn aan het merkgebruik. Downloadlink naar handboek

• Wij zijn akkoord dat het Netwerkplatform Meetjesland vzw het recht heeft om ons de toelating tot het regionaal merkgebruik eenzijdig en met onmiddellijke ingang te ontnemen, indien de afgesproken voorwaarden niet worden nageleefd

• Enkel voor logiesverstrekkers: wij verklaren te beschikken over een logiesvergunning of aanmelding bij het Departement internationaal Vlaanderen..

Er kunnen enkel aanvragen aanvaard worden die volledig zijn ingevuld.

Na verzending ontvangt u een bevestigingsmail. Binnen de 60 dagen zal de Adviescommissie Regiomerk u laten weten of u al dan niet toelating krijgt om het regiomerk te gebruiken in uw communicatie.

*Verplicht in te vullen.

Bestuur, onderneming, organisatie of vereniging*
Omschrijving activiteit*
Straat & nr*
Postcode & Gemeente*
Naam verantwoordelijke contactpersoon*
Telefoon contactpersoon*
E-mail*
Website
Waarom wil je het merk gebruiken en hoe?
[recaptcha]