Vacature: Woonadviseur Woonwijzer Meetjesland

WOONWIJZER MEETJESLAND, afdeling van SOM vzw Moeie 16a
9900 EEKLO

Zoekt:
1 VOLTIJDS WOONADVISEUR M/V

Als woonadviseur ben je een centrale speler in onze dienstverlening rond wonen aan de inwoners van het Meetjesland. De woonadviseur geeft inwoners advies rond wonen, maar treedt ook op als dossierverantwoordelijke. De adviseur zorgt voor een goede afstemming van de verschillende hulpverleners of diensten die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij een woonvraag. In kader van woningkwaliteit ben je verantwoordelijk voor de registratie en opvolging van leegstand, verwaarlozing en onbewoonbaarheid.
De woonadviseur die we zoeken, werkt en denkt op bachelor niveau en heeft naast juridisch en technisch inzicht ook goede sociale en administratieve vaardigheden.

OPDRACHT

Sociaal advies

– verstrekken van informatie rond wonen en huisvesting (premies, woonkwaliteit, huurwetgeving, sociale huisvesting,…) aan diverse individuele klanten op verschillende locaties (woonwijzer-antennes in het Meetjesland)
– Dossierbeheer, begeleiding en actieve doorverwijzing van klanten naar gespecialiseerde diensten (intern en extern) met het oog op een kwalitatieve geïntegreerde dienstverlening
– de kwaliteit van het eigen werk bevorderen via een actief zoeken naar (en gebruik maken van) informatiekanalen en netwerken

Woonkwaliteitsbewaking

– leegstandregistratie en registratie verwaarloosde gebouwen
o leegstand of verwaarlozing vaststellen op basis van geijkte criteria
o beheren en opmaken van leegstandsregister
o beheren en opmaken van register van verwaarloosde gebouwen
– communicatie met eigenaars en bewoners van onderzochte woningen verzorgen
– opvolgen van bezwaarschriften
– ondersteunen van steden en gemeenten in de opmaak van besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid, verwaarlozing, leegstand,…
– dossierbeheer

KENNIS

– bachelor (of gelijkwaardig door relevante ervaring).
– basiskennis informatica (Office pakket)
– (verwerven van) sociaaljuridische kennis rond wonen, huisvesting, huurwetgeving, premies,…
– (verwerven van) technische kennis rond minimale kwaliteitsnormen van woningen
– goede beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
– (verwerven van) kennis sociale kaart op vlak van huisvesting en wonen

COMPETENTIES

Informatie verwerken

– in staat zijn een vraag of probleem correct te ontleden en te vertalen naar de eigen opdracht
– doelgericht gebruik kunnen maken van diverse infokanalen (wetgeving, sociale kaart)
– via overleg en uitwisseling van info, andere specialismen binnen (of buiten) de organisatie actief betrekken in functie van de klant
– creatief meedenken om de eigen werkprocessen te verbeteren

Klantgericht zijn – Klantgericht communiceren

– stijl van communiceren aanpassen aan situaties en personen (formeel/informeel)
– niet-discriminerend taalgebruik en houding ten aanzien van alle interne en externe contacten, zich openstellen voor anderen
– tactvol kunnen omgaan met bepaalde informatie, in staat zijn correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens
– actief luisteren: gerichte vragen kunnen stellen om boodschappen juist te begrijpen en de klant optimaal te bedienen

Samenwerken

– bewust zijn van de eigen rol in de organisatie, grenzen van de eigen rol respecteren
– openstaan voor andere meningen en invalshoeken, dit zien als een meerwaarde binnen de dienstverlening
– bespreekbaar maken van conflicten of discrepanties binnen de taak of organisatie, meewerken aan oplossingen
– netwerken: nuttige externe contacten opbouwen en onderhouden in functie van de eigen dienstverlening

Flexibel zijn

– eigen handelen afstemmen op de visie en de doelen van de organisatie
– bereid zijn zich te verplaatsen naar de klant (huisbezoeken, werken op diverse locaties), de eigen werkuren aan te passen aan de behoeften van de klant (ook buiten de normale werkuren, occasioneel avond- of weekendwerk)
– zicht krijgen op het takenpakket van anderen met de bedoeling hen te ondersteunen of bij afwezigheid te vervangen

Ondersteunende competenties

– administratief nauwkeurig zijn: de klantendossiers nauwkeurig opvolgen en beheren, procedures inzake woonkwaliteitsbewaking correct doorlopen,…
– zelfstandig werken: verantwoordelijk voor de dienstverlening in de diverse antennes
– verantwoordelijkheid opnemen: zich stipt houden aan de openingsuren, permanentie garanderen bij afwezigheid
– initiatief nemen: komt actief met voorstellen, wacht niet af

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

– flexibele werkuren / flexibele taakinhoud
– werken op verschillende locaties (U beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur over een eigen wagen)
– geïntegreerde dienstverlening (klant staat centraal)
– omgaan met diversiteit
– vlot kunnen overschakelen van de ene taak op de andere
– wisselende drukte waardoor men zijn werkplanning regelmatig moet bijstellen

ONS AANBOD

– Je komt terecht in een team van Woonadviseurs en een Beleidsmedewerker Wonen die je helpen waar nodig
– Je krijgt ruimte voor initiatief en zelfstandig werken
– Voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur
– Indiensttreding mogelijk vanaf 1 november 2018
– Verloning volgens barema B1c van PC 329. Er wordt max. 10 jaar relevante anciënniteit meegenomen.
– Omniumverzekering en kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens dienstopdrachten

SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE
SOM vzw – Woonwijzer Meetjesland
t.a.v. Maarten Quintelier
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel: 09 378 61 70
e-mail: maarten@somvzw.be
Sollicitatiebrief met CV moeten ons bereiken ten laatste op 21 oktober 2018, bij voorkeur via mail.
Kandidaten worden op basis van hun brief en CV weerhouden voor een sollicitatiegesprek. Gesprekken gaan door op 25 en 26 oktober.
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

Vacature: medewerker Beheer en Landschap bij Regionaal Landschap Meetjesland

Vacature: medewerker Beheer en Landschap bij Regionaal Landschap Meetjesland

Voltijds contract van onbepaalde duur

Wie zijn wij?

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) vzw werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, het sensibiliseren en het realiseren van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Onze voornaamste pijlers zijn: werken aan landschap, focus op natuur, en natuur- en landschapsbeleving door educatie en recreatie. De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Daarnaast biedt Regionaal Landschap Meetjesland ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van natuurlijk en landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor erfgoed te vergroten. Regionaal Landschap Meetjesland is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem, de Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht.
Om ons team te versterken zijn wij op naar een nieuwe medewerker Beheer en Landschap.

Functieomschrijving

Als medewerker Beheer en Landschap:

 werk je aan het vertalen van de Europese natuurdoelen naar concrete natuurbeheerplannen of acties die projectmatig kunnen uitgevoerd worden. Je bent in dat kader verantwoordelijk voor het contacteren en raadplegen van lokale eigenaars en besturen, het inventariseren van natuurstreefbeelden en het opmaken van een aangepast beheerplan in functie van de instandhoudingsdoelstellingen en in optimale afstemming met de landeigenaren
 sta je in voor het opvolgen van de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer aan de hand van beschikbare digitale applicaties zodat een dynamisch beheerplan kan opgesteld worden en aangepast waar vereist
 je begeleidt en zet participatieve trajecten op, je staat in voor het betrekken van alle partners, je houdt rekening met de bekommernissen van de verschillende partners en start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken
 detecteer je samen met je collega’s vanuit een planmatige aanpak prioriteiten in de regio, breng je belanghebbenden bij elkaar en kom je tot breed gedragen voorstellen voor acties. Je ondersteunt particulieren, gemeenten en andere partners bij het aanvragen van subsidies voor lopende dossiers en gaat actief op zoek naar kansen en projectmatige financiering voor nieuwe projecten rond natuur- en landschapsinrichting, plattelandsontwikkeling, landschappelijk en natuurlijk erfgoed, natuureducatie, zachte recreatie en duurzaamheid
 begeleid je samen met je collega’s landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de terreinwerken.
 Adviseer je collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten en streef je naar een verhoogde landschapskwaliteit
 Overleg je op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

Profiel

 Je hebt minimaal een bachelor diploma in landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling, bos- en natuurbeheer, bio-ingenieur, biologie, of gelijkwaardig door ervaring en opleiding
 Je beschikt over een rijbewijs B
 Je kan werken met (Q)GIS
 Je hebt grondige kennis van het natuurbehoud (natuurherstel en natuurontwikkeling), en de opmaak van natuurbeheerplannen.
 Je hebt een goede kennis van de inheemse fauna en flora
 Je hebt kennis over de Vlaamse en Europese wetgeving rond natuurbehoud (Habitat- en Vogelrichtlijn, Natura 2000, Natuurdecreet, Bosdecreet, Landschapsdecreet en Besluiten betreffende instandhoudingsdoelstellingen, natuurbehoud en soortenbescherming)
 Je hebt voldoende kennis van de regelgeving uit het Veldwetboek, Wet op de Buurtwegen, Omgevingsvergunningsdecreet en het Onroerenderfgoeddecreet die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en vergunning plichtige activiteiten die een effect hebben op natuur en landschap
 Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken
 Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt
 Je kan je verbaal goed uitdrukken en bent communicatief
 Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren, landbouwers…) en kan informatie bevattelijk overbrengen en mensen motiveren tot samenwerking
 Je bent diplomatisch en gaat op zoek naar constructief overleg
 Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt
 Je werkt gestructureerd en je bent organisatorisch sterk
 Je werkt planmatig, pragmatisch en nauwgezet
 Je bent leergierig en gaat zelf op zoek naar informatie

Extra troeven

 Je hebt affiniteit met de regio het Meetjesland en de werking van een Regionaal Landschap
 Je bent vertrouwd met projectmatig werken
 Relevante werkervaring is een pluspunt
 Kennis van een tekenprogramma (Sketch up, AutoCad, Indesign, Illustrator en/of Photoshop)
 Je hebt een eigen wagen

Wij bieden

 Een voltijdse tewerkstelling in een klein, dynamisch team
 Een contract van onbepaalde duur (afhankelijk van projectsubsidies)
 Een aangename werkplek in het centrum van Maldegem
 Een verloning die correspondeert met de barema’s van pc 329 socio-culturele sector schaal B1b
 Groepsverzekering, eindejaarspremie, vergoeding woon-werkverkeer
 Glijdende werkuren en gunstige verlofregeling

Hoe solliciteren?

Stuur je CV met motivatiebrief en hoogst relevante diploma tegen ten laatste 06 augustus 2018 om 12u per mail aan katrien.geurts@RLM.be
De vergelijkende selectieprocedure loopt in mei 2018 in het Nederlands.
• Mondelinge + schriftelijke proef op 18 mei 2018
Indien de geschikte kandidaat niet gevonden wordt, zal niet overgegaan worden tot aanwerving.
Meer info via info@RLM.be of 050 70 00 42

Vacature Voltijds Woonadviseur bij Woonwijzer Meetjesland

WOONWIJZER MEETJESLAND

afdeling van SOM vzw
Moeie 16a
9900 EEKLO

Zoekt:

1 VOLTIJDS WOONADVISEUR M/V

Als woonadviseur ben je de centrale speler in onze dienstverlening rond wonen aan de inwoners van het Meetjesland. De woonadviseur geeft inwoners advies rond wonen, maar treedt ook op als dossierverantwoordelijke. De adviseur zorgt voor een goede afstemming van de verschillende hulpverleners of diensten die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij een woonvraag. De adviseur staat ook in voor onderzoeken inzake woningkwaliteit.
De woonadviseur die we zoeken heeft een menswetenschappelijke opleiding achter de rug met veel interesse in de technische en juridische aspecten van de job.

OPDRACHT

Sociaal advies

 •  verstrekken van informatie rond wonen en huisvesting (premies, woonkwaliteit, huurwetgeving, sociale huisvesting,…) aan diverse individuele klanten op verschillende locaties (woonwijzer-antennes in het Meetjesland)
 • Dossierbeheer, begeleiding en actieve doorverwijzing van klanten naar gespecialiseerde diensten (intern en extern) met het oog op een kwalitatieve geïntegreerde dienstverlening
 • De kwaliteit van het eigen werk bevorderen via een actief zoeken naar (en gebruik maken van) informatiekanalen en netwerken

Woonkwaliteitsbewaking

 • uitvoeren woningkwaliteitsonderzoeken in het kader van
  • uitreiken conformiteitsattesten
  • ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woningen
  • berekenen van bezettingsnormen
  • inschatten veiligheids- en gezondheidsrisico’s
 • communicatie met eigenaars en bewoners van onderzochte woningen verzorgen
  •  ondersteunen van steden en gemeenten in de opmaak van besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid, conformiteitsattesten,…
  •  dossierbeheer

KENNIS

 • bachelor in menswetenschappen (maatschappelijk werk, sociologie, psychologie, rechtspraktijk) of gelijkwaardig door relevante ervaring.
 • basiskennis informatica (Office pakket)
 • (verwerven van) sociaaljuridische kennis rond wonen, huisvesting, huurwetgeving, premies,…
 • (verwerven van) technische kennis rond minimale kwaliteitsnormen van woningen
 • goede beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
 • (verwerven van) kennis sociale kaart op vlak van huisvesting en wonen

COMPETENTIES

Informatie verwerken

 • in staat zijn een vraag of probleem correct te ontleden en te vertalen naar de eigen opdracht
 • doelgericht gebruik kunnen maken van diverse infokanalen (wetgeving, sociale kaart)
 • via overleg en uitwisseling van info, andere specialismen binnen (of buiten) de organisatie actief betrekken in functie van de klant
 • creatief meedenken om de eigen werkprocessen te verbeteren

Klantgericht zijn

 • Klantgericht communiceren
 • stijl van communiceren aanpassen aan situaties en personen (formeel/informeel)
 • niet-discriminerend taalgebruik en houding ten aanzien van alle interne en externe contacten, zich openstellen voor anderen
 • tactvol kunnen omgaan met bepaalde informatie, in staat zijn correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens
 • actief luisteren: gerichte vragen kunnen stellen om boodschappen juist te begrijpen en de klant optimaal te bedienen

Samenwerken

 • bewust zijn van de eigen rol in de organisatie, grenzen van de eigen rol respecteren
 • openstaan voor andere meningen en invalshoeken, dit zien als een meerwaarde binnen de dienstverlening
 • bespreekbaar maken van conflicten of discrepanties binnen de taak of organisatie, meewerken aan oplossingen
 • netwerken: nuttige externe contacten opbouwen en onderhouden in functie van de eigen dienstverlening

Flexibel zijn

 • eigen handelen afstemmen op de visie en de doelen van de organisatie
 • bereid zijn zich te verplaatsen naar de klant (huisbezoeken, werken op diverse locaties), de eigen werkuren aan te passen aan de behoeften van de klant (ook buiten de normale werkuren, occasioneel avond- of weekendwerk)
 • zicht krijgen op het takenpakket van anderen met de bedoeling hen te ondersteunen of bij afwezigheid te vervangen

Ondersteunende competenties

 • administratief nauwkeurig zijn: de klantendossiers nauwkeurig opvolgen en beheren, procedures inzake woonkwaliteitsbewaking correct doorlopen,…
 • zelfstandig werken: verantwoordelijk voor de dienstverlening in de diverse antennes
 • verantwoordelijkheid opnemen: zich stipt houden aan de openingsuren, permanentie garanderen bij afwezigheid
 • initiatief nemen: komt actief met voorstellen, wacht niet af

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 • flexibele werkuren / flexibele taakinhoud
 • werken op verschillende locaties (U beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur over een eigen wagen)
 • geïntegreerde dienstverlening (klant staat centraal)
 • omgaan met diversiteit
 • vlot kunnen overschakelen van de ene taak op de andere
 • wisselende drukte waardoor men zijn werkplanning regelmatig moet bijstellen

ONS AANBOD

 • Een gevarieerde en boeiende job met veel ruimte voor initiatief en zelfstandigheid
 • Voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur
 • Indiensttreding mogelijk vanaf 26 maart 2018
 • Verloning volgens barema B1c van PC 329. Er wordt max. 10 jaar relevante anciënniteit meegenomen.
 • Omniumverzekering en kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens dienstopdrachten

SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE

SOM vzw – Woonwijzer Meetjesland
t.a.v. Maarten Quintelier
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel: 09 378 61 70
e-mail: maarten@somvzw.be

Sollicitatiebrief met CV moeten ons bereiken ten laatste op 9 maart 2018, bij voorkeur via mail.
Kandidaten worden op basis van hun brief en CV weerhouden voor een sollicitatiegesprek. Gesprekken gaan door in de week van 19 maart.
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

Sfeerbeelden Nieuwjaarsreceptie 2018

Foto's Nieuwjaarsreceptie 2018

Ook dit jaar zat de sfeer er goed in! 
Wij danken alle standhouders, genodigden en medeorganisator Veneco voor een geslaagde Meetjeslandse Nieuwjaarsreceptie.

We wensen iedereen nog een gezond en succesvol 2018 toe!

« 1 van 5 »

Kerstmarkten Meetjesland

Zin in een Kerstmarkt?

Zoek het niet te ver en bezoek een kerstmarkt in het mooie winterlandschap van het Meetjesland!

Datum Locatie Tijdstip Meer webinfo
8/dec Bassevelde, Nieuwe Boekhoute 26 15u30-19u kerstmarkt De Duizendpoot
8/dec Lovendegem 18u-23u kerstmarkt Lovendegem
9/dec Oostwinkel, Kasteeldreef 17u-24u kerstmarkt Zomergem (Oostwinkel)
9/dec Vinderhoute Dorp 13u-23u30 winterhappening Vinderhoute
9/dec Aalter-Brug, dorpsplein 12u-24u kerstdorp Aalter-Brug
10/dec Oosteeklo, Antwerpse Heirweg 17u-24u kerstmarkt Oxfam
10/dec Aalter-Brug, dorpsplein 12u-24u kerstdorp Aalter-Brug
15/dec Lovendegem 17u-23u gemeentelijke basisschool Lovendegem
15/dec Zomergem, Dreef 9u-21u kerstshopping
15/dec Aalter, Markt 16u-24u kerstdorp Aalter
15/dec Boekhoute, Dorp 3 15u30-19u kerstmarkt Het Anker
15/dec Eeklo, De Markt 17u-24u kerstshoppingfestival Eeklo
16/dec Evergem, kasteel van Wippelgem 13u-24u winterfest Evergem
16/dec Aalter, Markt 16u-24u kerstdorp Aalter
16/dec Lembeke, Heihoeksekerkweg 9 14u-21u kerstmarkt Kaprijke (Lembeke)
16/dec Eeklo, De Markt 14u-24u kerstshoppingfestival Eeklo
16/dec Eeklo, De Markt 19u tot 22u30

Lichtfestival Eeklo

16/dec Ursel, ZorgSaam Onderdaele 1 14u-17u kerstmarkt te Knesselare (Ursel)
17/dec Poeke, Dorpsplein 17u-24u kerstmarkt Aalter (Poeke)
17/dec Sint-Laureins, sporthal en Godshuis 15u-19u kerstmarkt Sint-Laureins
17/dec Maldegem, Stationstraat 14u-21u kerstmarkt Maldegem
17/dec Wachtebeke, Craendam 1 11u-19u kerstmarkt Wachtebeke
17/dec Poesele, Markt 1 17u-23u kerstmarkt Nevele (Poesele)
17/dec Aalter, Markt 11u-24u kerstdorp Aalter
17/dec Assenede, De Stoepestraat 13u-20u
17/dec Lovendegem, Tulpenstraat 14u-22u kerstmarkt-winterdrink Lovendegem
17/dec Eeklo, De Markt 15u-24u kerstshoppingfestival Eeklo
17/dec Aalter, De Boomgaard 12u-24u kerstmarkt Aalter
22/dec Zomergem, Markt 18u-24u kersthappening Zomergem
23/dec Boekhoute, Laureinepolderstr 16u-24u kerstmarkt Boekhoute
23/dec Zelzate, Suikerkaai 17u-22u schaatsbaan+ kerstmarkt te Zelzate
23/dec Oosteeklo, Oosthoek 43 14u-04u kersthappening Baar Oost
25/dec Bassevelde, Dorpsplein 17u-24u kersthappening

Verstraete IML – aandacht voor sustainability

Bredere aandacht voor sustainability op 3 niveaus

De aandacht van Verstraete IML voor meer sustainability evolueert. Waar zij vroeger voornamelijk focusten op het minimaliseren van de impact van hun bedrijfsprocessen op het milieu – bijvoorbeeld via energiebesparende maatregelen – hebben zij vandaag ook aandacht voor het verminderen van de impact van hun product en van hun medewerkers op het milieu. Dat is een belangrijke en impactvolle verbreding.

Sustainability bij Verstraete IML in de praktijk

0
% Recycleerbare producten
0
spelers binnen NPEC
100
% papierverbruik binnen het salesproces
 1. Bedrijfsprocessen: tot vorig jaar lag de sustainability-focus op energiebesparing bij bedrijfsprocessen. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. Zo installeerden Verstraete IML dit jaar zonnepanelen, waardoor de LED-lampen nu met zelf opgewekte stroom branden.

Maar daarnaast richt Verstraete IML zijn blik nu ook op ‘onzichtbare verliezen’ zoals een waterlek of energieverlies bij niet-optimale werking. Want de energie die je via jarenlange besparingsmaatregelen wint kun je in één week weer kwijtspelen.

Een mooi voorbeeld: Verstraete IML monitort nu de efficiëntie van hun koelinstallaties. Voor dit innovatief gesubsidieerd project investeerden zij in sensoren die het verbruik van hun koelinstallaties meten en alarm slaan bij abnormale resultaten. Zo proberen zij te voorspellen wanneer een installatie kan uitvallen door een defect. Zodra een installatie minder efficiënt werkt wordt er preventief ingegrepen om dure energielekken te voorkomen.

2. Product: de verpakkingen geproduceerd met IML labels zijn 100% recycleerbaar, want verpakking en IML labels bestaan uit hetzelfde materiaal sustainability hoort dus integraal bij het product. Maar in de praktijk wordt slechts 10% van alle plastiekverpakkingen gerecycleerd.

Verstraete IML zit daarom ook mee aan tafel met het NPEC, ofwel de New Plastics Economy, een internationaal duurzaamheidsproject dat 60 grote spelers verzamelt om samen te werken aan een circulaire economie voor plastic verpakkingen. Het NPEC werkt momenteel aan een systeem waardoor afvalverwerkende bedrijven de verschillende plastic afvalstromen automatisch kunnen herkennen, efficiënt scheiden en recycleren.

Bovendien probeert Verstraete IML via IML innovaties de brand owners te ondersteunen om de houdbaarheid van voeding te verlengen. Daar de ecologische voetafdruk van voeding zoveel groter is dan die van de verpakking, heeft dit een positieve invloed op het milieu. Denk aan IML-labels met een betere zuurstof- en lichtbarrière.

3. Medewerkers: Verstraete IML helpt zijn medewerkers duurzaam leven en werken. 

 • Door de installatie van oplaadpunten voor elektrische fietsen stimuleren zij hun medewerkers om met de fiets naar het werk te komen. Bovendien onderzoeken zij de mogelijkheid om laadpalen voor elektrische wagens te installeren.
 • Verstraete IML heeft alle papier uit zijn salesproces verwijderd en werkt nu 100% digitaal. Door papier te bannen is er minder opslagruimte nodig en wordt er extra plaats gecreëerd voor de werknemers. Dit heeft op zijn beurt een positief effect op de werkomgeving.

Gemeentelijke waardebonnen overzicht

Geef een stukje Meetjesland cadeau!

Maar liefst 12 van de 14 Meetjeslandse gemeenten hebben een gemeentelijke cadeaubon. Alleen Knesselare ontbreekt nog in het rijtje maar dit wordt wellicht opgelost na de fusie met Aalter.
Ben je op zoek naar een kerstcadeau voor een echte Meetjeslander? Werp vlug een blik op het kort overzicht hieronder!
Er staat per gemeente opgelijst waar je de bonnen kan terugvinden, wat de voorwaarden zijn en in welke zaken je deze kan gebruiken.

 

Aalter: 

Deze cadeaubonnen ter waarde van 10 euro en 25 euro zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. Je kan ze besteden bij 120 deelnemende handelszaken en zelfstandigen in Aalter (de lijst groeit nog maandelijks), te herkennen aan de "Wij aanvaarden de Aalterbon"-sticker op de vitrine. Kledingwinkels, cafés, restaurants, kappers... doen mee aan de actie. De cadeaubon blijft één jaar geldig. Ook niet-Aalternaren kunnen de Aalterbon aankopen!

Ontdek nu alle deelnemende handelszaken uit jouw buurt via een handige overzichtskaart.

CADOZA:

De cadeaucheque is  aan te kopen bij de gemeentelijke diensten van Assenede en kan ingeruild worden tegen producten of diensten van de deelnemende ondernemers. De waarde van de geïnde cadeaucheques wordt aan de deelnemende ondernemers terugbetaald door het gemeentebestuur.

bron:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-eeklo/dorp-krijgt-eigen-cadeaubon-a3192101/

Evergem:

De handelaars van Evergem krijgen een eigen waardebon en die zal de E-bon heten. Die moet normaal vanaf 1 mei verkrijgbaar zijn bij de gemeente en zal kunnen gebruikt worden bij zowat alle plaatselijke handelaars van groot-Evergem. De gemeentelijke Adviesraad Lokale Economie (ALE) geeft op dinsdag 18 april uitleg over de E-bon aan alle handelaars, en dat om 20 uur in het gemeentehuis. Info: www.evergem.be.

Zoek je nog een leuk cadeau? Schenk een E-bon en winkel lokaal!
Een E-bon is een gemeentelijke cadeaubon ter waarde van € 10 of € 25.

Vanaf dinsdag 2 mei is de E-bon te koop bij Evergemse handelaars. De houder van een E-bon kan die inruilen voor goederen of diensten bij een deelnemende handelaar in één van de 9 dorpskernen.. Je herkent de deelnemers ook aan een duidelijke E-bon-sticker in hun etalage of winkelruit.

De E-BON is een initiatief van de gemeentelijke Adviesraad Lokale Economie met de steun van het gemeentebestuur Evergem en de UNIZO-afdelingen van Ertvelde, Evergem en Sleidinge.

Eeklo:

Eeklo lanceert in het najaar een eigen cadeaubon die alleen bij de plaatselijke middenstand zal kunnen gebruikt worden. De naam wordt de Wiekie-bon. Wiekie is de afkorting van de slogan 'Winkel in Eeklo, Koop in Eeklo'. (JSA)

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-eeklo/stad-lanceert-eigen-cadeaubon-wiekie-a3207611/ 

https://www.hln.be/regio/eeklo/wiekie-bon-geeft-middenstand-duw-in-de-rug~a304ab17/

https://www.hln.be/regio/eeklo/stad-werkt-aan-digitale-klantenkaart~a2f8b81b/

Kaprijke:

Gemeentelijke geschenkbon

Het gemeentebestuur voorziet in de mogelijkheid tot de aankoop van een geschenkbon die de begunstigde kan besteden bij onze lokale handelaars.

De geschenkbon kan een waarde hebben van 10, 25 of 50 euro naar keuze.

Voorwaarden

De geschenkbon kan enkel ingewisseld worden bij de deelnemende winkels, handelaars en horeca in Kaprijke. -De geschenkbon kan niet ingewisseld worden voor cash geld en moet in eenmaal gespendeerd worden.
- De aankoop van de geschenkbon vindt plaats in onder meer het gemeentehuis.
-De verkoop van geschenkbonbon door derden is mogelijk, mits een door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst die onder andere de modaliteiten met betrekking tot aansprakelijkheid, verwerking en terugbetaling bevat.
- geschenkbonnen die verkeerd ingevuld worden, worden aan de balie van het gemeentehuis ontwaard en bijgehouden in een registratiesysteem

Hoe aanvragen

-De betrokkene koopt de geschenkbon bij het gemeentebestuur aan. Dit kan digitaal of op papier aan onze balie

Kostprijs

De geschenkbon kan aangekocht worden tegen de waarde die zij vertegenwoordigt, nl. 10, 25 of 50 euro.

Meer info

De lijst van handelaars en ondernemers waar u uw geschenkbon kan besteden, vindt u hier.

Lovendegem:

De gemeente biedt waardebonnen aan waarmee u terecht kan bij de lokale handelaars in de gemeente die zich bij het systeem aansluiten. De waardebonnen hebben een waarde van 5 euro of 10 euro.

Het systeem is heel eenvoudig. Burgers, verenigingen,… die op zoek zijn naar een origineel cadeau kopen één of meerdere waardebonnen. De ontvanger kan deze bon(nen) besteden bij de deelnemende handelaars vermeld op de waardebon. De bonnen blijven 1 jaar geldig.

De waardebonnen zijn te verkrijgen bij de dienst Onthaal, Kerkstraat 45.

De M-bon is het ideale Maldegemse geschenk! Zoek je nog een kadootje maar vind je nergens iets geschikt? Met de M-bon is dat verleden tijd. Je kan ermee terecht bij tal van Maldegemse handelaars én je ondersteunt onze lokale economie. Uiteraard kunnen ook niet-Maldegemnaars de M-bon kopen.

Er zijn twee types van M-bon: ter waarde van € 25 of € 10. De M-bon is één jaar geldig en geef je in één keer uit.

 

Nevelebon:

Met het ontwerpen en promoten van een gemeentelijke cadeaubon wil het gemeentebestuur samen met de Adviesraad voor Lokale Economie van Nevele de lokale handel stimuleren. Deze Nevelse cadeaubon kan worden gebruikt bij alle ondernemers in Nevele die geïnteresseerd zijn hieraan deel te nemen.

Op de gemeenteraad van 25 september 2017 worden alle voorwaarden van de Nevelebon vastgelegd in een reglement.

Vanaf 1 november 2017 zijn er Nevelebonnen van 10 en 25 euro beschikbaar. Verjaardagen, communies, pensionering, enz… met de Nevelebon heb je alvast geen kopzorgen meer over het gepaste geschenk!

Een Nevelebon is 1 jaar geldig en kan je aankopen in het gemeentehuis en in de volgende verkooppunten:

 • Toeristisch infopunt, Stationsstraat 20, 9850 Nevele
 • De Rotonde, Markt 16, 9850 Nevele
 • De Korenbloem, Damstraat 48/A, 9850 Vosselare
 • Bioflora, Bredeweg 2, 9850 Poesele
 • Spar Veldestraat 86, 9850 Merendree
 • Mieke's Superetje, Hansbekedorp 27, 9850 Hansbeke

Overzicht deelnemende handelaars

Bekijk hier (3.1 MB) een overzicht van de deelnemende handelaars.

De Sente(n)Bon.

Er werd voor het project 2.500 euro subsidie binnen gehaald bij de provincie. Je zal bij de gemeentediensten bonnen van 25 en van 50 euro kunnen aankopen. Die komen er binnen enkele weken aan en zullen enkel te gebruiken zijn bij de handelaars en in de horeca van Sint-Laureins en alle deelgemeenten. 

De aangesloten verenigingen van Sint-Laureins zullen bij de aankoop van die bonnen kunnen genieten van een extra aankoopkorting: 40 euro voor een bon met een waarde van 50 euro, en 20 euro voor een bon met een waarde van 25 euro.

 

De Waarschootbon:

De gemeente heeft de nieuwe gemeentelijke cadeaubon gelanceerd. Hij is niet veel groter dan een bankkaart en oogt modern.

De gemeente deed een beroep op Sylvie Van de Walle van Anders Design uit Waarschoot om de cadeaubon in een hip jasje te steken. "De opdracht was duidelijk", zegt schepen Jochen De Smet (Open Vld). "Ontwerp een waardebon die stijlvol en strak is, in een handig formaat. Een leuke verrassing: wie de bon uit het zwarte etui haalt, ziet plots 'WAAR.DE' tevoorschijn komen. Een mooie knipoog naar onze gemeente. De Waarschootbon is echt de mooiste cadeaubon van het Meetjesland. Door de cadeaubonnen nu aan alle Waarschotenaren aan te bieden, willen we lokale handelaars een hart onder de riem te steken."

De bonnen van 10 en 25 euro zijn te koop in de sporthal, bib of gemeentehuis. Het geheel bestaat uit een zwart etui en de waardebonnen zelf. Meer info vind je op www.waarschoot.be/waarschootbon.

Zomergem:

Mijncadeaubon.be is de site om vrienden, familie of uw geliefde te verwennen met mooie geschenken met een origineel karakter. Mijncadeaubon.be is een webshop waar u een waardebon bestelt die u kan inruilen in een zaak met een lokaal en kwaliteitsvol karakter.

Origineel cadeau

Bij mijncadeaubon.be kan u dus terecht voor een origineel cadeau waarmee u lokale handelaars steunt. Een uitgelezen team gaat op zoek naar lokale zaken die kwaliteit bieden. We proberen net dat tikkeltje meer te vinden. Geen gewone wenskaart want de zaken waarmee we samenwerken, selecteren we op originaliteit, kwaliteit en superioriteit. Met grote internationale ketens werken we niet samen. We kiezen er bewust voor om lokale zaken te steunen.

Initiatief van Invendo VOF. Online te bestellen, wordt gratis geleverd vanaf €25.
13 zaken aanvaarden de bon.

 De Zelzaatse Kadobon:

Op zoek naar een ideaal geschenk? Waarom dan niet kiezen voor een geschenkbon? Vanaf 12 december kan u met de Zelzaatse Kadobon van € 10 en € 25 terecht bij tal van Zelzaatse handelaars. Shoppen in eigen gemeente is milieuvriendelijk en u steunt de lokale economie.

De Zelzaatse Kadobon ken sinds 12 december 2016 worden aangekocht op het gemeentehuis. Hij blijft één jaar geldig na aankoop en kan worden ingeruild bij de deelnemende Zelzaatse handelszaken.

Zelfstandigen die in Zelzate een winkel, horecazaak, apotheek, schoonheids- of kapsalon,… uitbaten en bereid zijn om de Zelzaatse Kadobon in hun zaak te aanvaarden dienen zich vooraf bij het gemeentebestuur te laten registreren. Deelname is volledig gratis. Gebruik daarvoor onderstaand inschrijvingsformulier en bezorg het ingevuld op het gemeentehuis.

Inschrijvingsformulier voor de handelaars: klik hier

Reglement Zelzaatse Kadobon: klik hier

Meer info: Martin Acke – Voorzitter Adviesraad Economie – martin.acke@zelzate.be

Bronnen:

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-eeklo/gemeentelijke-cadeaubon-op-komst-a2712913/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-laureins/dorp-lanceert-de-sente-n-bon-a2683216/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-eeklo/nieuwe-waardebon-niet-veel-groter-dan-bankkaart-a3125826/
http://www.lovendegem.be/WerkEconomie/Gemeentelijkewaardebonnen/Werkingendeelnemendehandelaars.aspx
http://www.mijncadeaubon.be/deelnemers-zomergem
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-eeklo/e-bon-in-de-maak-a3133741/
http://www.aalter.be/aalterbon
https://www.maldegem.be/m-bon
http://www.lovendegem.be/WerkEconomie/Ondernemen/Bekendheidbinnendegemeente.aspx
http://www.lovendegem.be/WerkEconomie/Ondernemen/Bekendheidbinnendegemeente.aspx
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171120_03197478
http://www.eeklo.be/content.jsp?objectid=34743

Boek Meetjeslandse Bossen

Blader doorheen de 4 seizoenen in deze prachtige uitgave en geniet van de Meetjeslandse Bossen: van kleppers als het Drongengoedbos, Het Leen en het Heidebos tot kleinere juweeltjes zoals onder meer het Kattenbos, Zonnebos of de bossen van Maria-Aalter. Dit boek toont je de rijkdom aan natuur aan de hand van vlot leesbare teksten en prachtige foto’s.

Dit kijk- en leesboek werd samengesteld door 4 natuurvrienden in hart en nieren. Natuurfotograaf Ludo Goossens leverde schitterende foto’s, de teksten komen van de hand van Jacques Cleppe en Marc Schoonackers, Steven De Dapper zorgde voor een fraaie vormgeving. Als een ragfijne gouddraad tussen foto’s en teksten geweven, staat in het boek tevens poëzie en proza van Robert De Lust. De ‘bosvrienden’ vonden in Natuur en Partners Meetjesland een bondgenoot en waardevolle partner. Gouverneur Briers neemt met veel enthousiasme het peterschap van dit boek op zich.

Stort vóór 25 oktober 30 euro (afhaling) / 37 euro (indien verzending) op rekeningnummer BE58 8901 7443 0279 op naam van ‘de Zetterij vof’ met vermelding van de naam en gemeente die je wil laten opnemen in de voorintekenlijst het boek. Wil je op de hoogte gebracht worden van de afhaaldagen? Vermeld dan ook je mailadres in de mededeling.

Als voorintekenaar kan je jouw boek afhalen op één van de 3 afhaaldagen:

 1. Zaterdag 18 november van 11 tot 15u in cafetarie Het Leen, Gentsesteenweg 80 Eeklo.
 2. Zaterdag 25 november van 11 tot 15u in restaurant Puyenbroeck ‘De Vier Seizoenen’, Craenendam 1 Wachtebeke.
 3. Zaterdag 2 december van 11 tot 15u in restaurant Jagershof, Drongengoedweg 11 Ursel.

De auteurs zijn aanwezig om uw boek desgewenst te signeren. Bovendien biedt Natuurpunt een gratis geleide wandeling van ongeveer een uurtje aan (start om 11u en om 13u).

Kan je niet op de afhaaldagen aanwezig zijn? Geen probleem!

Vanaf 4 december kan je jouw boek komen afhalen op het secretariaat van Natuurpunt en Partners Meetjesland (stationsgebouw Eeklo).

Technische gegevens: 224 bladzijden, 270 x 231mm, kwaliteitspapier 170g, garengenaaid met harde kaft
Prijs: 30 euro (afhaling) / 37 euro (indien verzending)
In samenwerking met Natuurpunt en Partners Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Meer info: www.demeetjeslandsebossen.be of 0497 61 82 04.

Herbruikbare bierbekers nu bij Van Steenberghe gratis te verkrijgen

Introductie Polycarbonaatbekers

Met de komst van BAPTIST, helder bier van hoge gisting, en de stijgende populariteit van tijdelijke bars en talrijke festivals heeft de Brouwerij Van Steenberghe een milieuvriendelijk alternatief gevonden voor het gebruik van plastic wegwerpbekers, namelijk herbruikbare outdoor-bekers, gemaakt uit Polycarbonaat, die hard aanvoelen .  Aangezien ook de Augustijn-bieren graag gedronken worden op de evenementen in het Meetjesland, bestaat er ook hiervoor een duurzame outdoor versie.

De voordelen zijn duidelijk: de kwaliteit van het bier is veel beter dan bij een wegwerpbeker en de afvalberg na het evenement zal gevoelig verminderen!

Zo heeft ook het gekende Herbakkersfestival in Eeklo, op de afgelopen zomereditie, ervoor gekozen om van deze herbruikbare bekers voor bier en wijn gebruik te maken.

Zelf bekers aanvragen

Bij het schenken van de bieren van Brouwerij Van Steenberge tijdens evenementen, worden de milieuvriendelijke beker gratis ter beschikking gesteld.   De aanvraag dient minstens 2 weken voor het evenement te gebeuren.

Via deze link komt u terecht op de contactpagina van de brouwerij.

Vivavelo

Voortaan kan u zonder problemen in het Meetjesland een fiets huren!

Viva Velo verhuurt nieuwe, degelijke fietsen op korte termijn (dag – weekend – week – maand) aan particulieren, organisaties, verenigingen, bedrijven ... kortom aan elke fietsliefhebber.

Het verhaal achter Viva Velo

Viva Velo is een project van De Kringwinkel Meetjesland vzw. Het zet de doelstellingen van de sociale werkplaats nog meer kracht bij.

Milieu

Met Viva Velo werken we ook op het vlak van mobiliteit aan een beter milieu.

Sociaal

Viva Velo streeft naar betaalbare, zorgeloze mobiliteit voor iedereen.

Tewerkstelling

De fietsen worden gemonteerd en hersteld door opgeleide fietsherstellers in een sociale werkplaats. Na opleiding kunnen deze medewerkers aan de slag in de klassieke economie.

 Tarieven

Opties

Je hebt de keuze tussen een dames- en een herenmodel. Voor kinderen zijn er ook aanhangfietsen ter beschikking. De fiets is een eigentijds model vervaardigd uit degelijke materialen.

We geven je hier graag meer info over de fiets. De huurvoorwaarden kan je hier bekijken.

Ook fietsaccessoires kan je huren, naargelang de beschikbaarheid.

Laten leveren?

Je kan je fietsen ook laten leveren op een plaats naar keuze. Daarvoor wordt een toeslag aangerekend:

 

Hoe reserveren?

Reserveren kan via het online reservatieformulier of op 09 377 77 74.

(Huren op lange termijn kan ook, klik hier voor meer info)

 Afhaalpunten

Je kan je fiets(en) afhalen en terugbrengen in een Viva Velo-afhaalpunt of via een ambassadeur.