Vacature: Woonadviseur Woonwijzer Meetjesland

WOONWIJZER MEETJESLAND, afdeling van SOM vzw Moeie 16a
9900 EEKLO

Zoekt:
1 VOLTIJDS WOONADVISEUR M/V

Als woonadviseur ben je een centrale speler in onze dienstverlening rond wonen aan de inwoners van het Meetjesland. De woonadviseur geeft inwoners advies rond wonen, maar treedt ook op als dossierverantwoordelijke. De adviseur zorgt voor een goede afstemming van de verschillende hulpverleners of diensten die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij een woonvraag. In kader van woningkwaliteit ben je verantwoordelijk voor de registratie en opvolging van leegstand, verwaarlozing en onbewoonbaarheid.
De woonadviseur die we zoeken, werkt en denkt op bachelor niveau en heeft naast juridisch en technisch inzicht ook goede sociale en administratieve vaardigheden.

OPDRACHT

Sociaal advies

– verstrekken van informatie rond wonen en huisvesting (premies, woonkwaliteit, huurwetgeving, sociale huisvesting,…) aan diverse individuele klanten op verschillende locaties (woonwijzer-antennes in het Meetjesland)
– Dossierbeheer, begeleiding en actieve doorverwijzing van klanten naar gespecialiseerde diensten (intern en extern) met het oog op een kwalitatieve geïntegreerde dienstverlening
– de kwaliteit van het eigen werk bevorderen via een actief zoeken naar (en gebruik maken van) informatiekanalen en netwerken

Woonkwaliteitsbewaking

– leegstandregistratie en registratie verwaarloosde gebouwen
o leegstand of verwaarlozing vaststellen op basis van geijkte criteria
o beheren en opmaken van leegstandsregister
o beheren en opmaken van register van verwaarloosde gebouwen
– communicatie met eigenaars en bewoners van onderzochte woningen verzorgen
– opvolgen van bezwaarschriften
– ondersteunen van steden en gemeenten in de opmaak van besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid, verwaarlozing, leegstand,…
– dossierbeheer

KENNIS

– bachelor (of gelijkwaardig door relevante ervaring).
– basiskennis informatica (Office pakket)
– (verwerven van) sociaaljuridische kennis rond wonen, huisvesting, huurwetgeving, premies,…
– (verwerven van) technische kennis rond minimale kwaliteitsnormen van woningen
– goede beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
– (verwerven van) kennis sociale kaart op vlak van huisvesting en wonen

COMPETENTIES

Informatie verwerken

– in staat zijn een vraag of probleem correct te ontleden en te vertalen naar de eigen opdracht
– doelgericht gebruik kunnen maken van diverse infokanalen (wetgeving, sociale kaart)
– via overleg en uitwisseling van info, andere specialismen binnen (of buiten) de organisatie actief betrekken in functie van de klant
– creatief meedenken om de eigen werkprocessen te verbeteren

Klantgericht zijn – Klantgericht communiceren

– stijl van communiceren aanpassen aan situaties en personen (formeel/informeel)
– niet-discriminerend taalgebruik en houding ten aanzien van alle interne en externe contacten, zich openstellen voor anderen
– tactvol kunnen omgaan met bepaalde informatie, in staat zijn correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens
– actief luisteren: gerichte vragen kunnen stellen om boodschappen juist te begrijpen en de klant optimaal te bedienen

Samenwerken

– bewust zijn van de eigen rol in de organisatie, grenzen van de eigen rol respecteren
– openstaan voor andere meningen en invalshoeken, dit zien als een meerwaarde binnen de dienstverlening
– bespreekbaar maken van conflicten of discrepanties binnen de taak of organisatie, meewerken aan oplossingen
– netwerken: nuttige externe contacten opbouwen en onderhouden in functie van de eigen dienstverlening

Flexibel zijn

– eigen handelen afstemmen op de visie en de doelen van de organisatie
– bereid zijn zich te verplaatsen naar de klant (huisbezoeken, werken op diverse locaties), de eigen werkuren aan te passen aan de behoeften van de klant (ook buiten de normale werkuren, occasioneel avond- of weekendwerk)
– zicht krijgen op het takenpakket van anderen met de bedoeling hen te ondersteunen of bij afwezigheid te vervangen

Ondersteunende competenties

– administratief nauwkeurig zijn: de klantendossiers nauwkeurig opvolgen en beheren, procedures inzake woonkwaliteitsbewaking correct doorlopen,…
– zelfstandig werken: verantwoordelijk voor de dienstverlening in de diverse antennes
– verantwoordelijkheid opnemen: zich stipt houden aan de openingsuren, permanentie garanderen bij afwezigheid
– initiatief nemen: komt actief met voorstellen, wacht niet af

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

– flexibele werkuren / flexibele taakinhoud
– werken op verschillende locaties (U beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur over een eigen wagen)
– geïntegreerde dienstverlening (klant staat centraal)
– omgaan met diversiteit
– vlot kunnen overschakelen van de ene taak op de andere
– wisselende drukte waardoor men zijn werkplanning regelmatig moet bijstellen

ONS AANBOD

– Je komt terecht in een team van Woonadviseurs en een Beleidsmedewerker Wonen die je helpen waar nodig
– Je krijgt ruimte voor initiatief en zelfstandig werken
– Voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur
– Indiensttreding mogelijk vanaf 1 november 2018
– Verloning volgens barema B1c van PC 329. Er wordt max. 10 jaar relevante anciënniteit meegenomen.
– Omniumverzekering en kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens dienstopdrachten

SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE
SOM vzw – Woonwijzer Meetjesland
t.a.v. Maarten Quintelier
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel: 09 378 61 70
e-mail: maarten@somvzw.be
Sollicitatiebrief met CV moeten ons bereiken ten laatste op 21 oktober 2018, bij voorkeur via mail.
Kandidaten worden op basis van hun brief en CV weerhouden voor een sollicitatiegesprek. Gesprekken gaan door op 25 en 26 oktober.
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

Vacature: medewerker Beheer en Landschap bij Regionaal Landschap Meetjesland

Vacature: medewerker Beheer en Landschap bij Regionaal Landschap Meetjesland

Voltijds contract van onbepaalde duur

Wie zijn wij?

Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) vzw werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door het verstrekken van informatie, het sensibiliseren en het realiseren van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Onze voornaamste pijlers zijn: werken aan landschap, focus op natuur, en natuur- en landschapsbeleving door educatie en recreatie. De vereniging stimuleert en coördineert ook het beheer en de inrichting van terreinen en het herstel, de aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen. Daarnaast biedt Regionaal Landschap Meetjesland ondersteuning aan gemeenten en erfgoedactoren op het vlak van natuurlijk en landschappelijk erfgoed en helpt zij met haar publiekswerking het draagvlak voor erfgoed te vergroten. Regionaal Landschap Meetjesland is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem, de Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht.
Om ons team te versterken zijn wij op naar een nieuwe medewerker Beheer en Landschap.

Functieomschrijving

Als medewerker Beheer en Landschap:

 werk je aan het vertalen van de Europese natuurdoelen naar concrete natuurbeheerplannen of acties die projectmatig kunnen uitgevoerd worden. Je bent in dat kader verantwoordelijk voor het contacteren en raadplegen van lokale eigenaars en besturen, het inventariseren van natuurstreefbeelden en het opmaken van een aangepast beheerplan in functie van de instandhoudingsdoelstellingen en in optimale afstemming met de landeigenaren
 sta je in voor het opvolgen van de uitvoering van natuur- en landschapsbeheer aan de hand van beschikbare digitale applicaties zodat een dynamisch beheerplan kan opgesteld worden en aangepast waar vereist
 je begeleidt en zet participatieve trajecten op, je staat in voor het betrekken van alle partners, je houdt rekening met de bekommernissen van de verschillende partners en start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken
 detecteer je samen met je collega’s vanuit een planmatige aanpak prioriteiten in de regio, breng je belanghebbenden bij elkaar en kom je tot breed gedragen voorstellen voor acties. Je ondersteunt particulieren, gemeenten en andere partners bij het aanvragen van subsidies voor lopende dossiers en gaat actief op zoek naar kansen en projectmatige financiering voor nieuwe projecten rond natuur- en landschapsinrichting, plattelandsontwikkeling, landschappelijk en natuurlijk erfgoed, natuureducatie, zachte recreatie en duurzaamheid
 begeleid je samen met je collega’s landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de terreinwerken.
 Adviseer je collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten en streef je naar een verhoogde landschapskwaliteit
 Overleg je op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

Profiel

 Je hebt minimaal een bachelor diploma in landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling, bos- en natuurbeheer, bio-ingenieur, biologie, of gelijkwaardig door ervaring en opleiding
 Je beschikt over een rijbewijs B
 Je kan werken met (Q)GIS
 Je hebt grondige kennis van het natuurbehoud (natuurherstel en natuurontwikkeling), en de opmaak van natuurbeheerplannen.
 Je hebt een goede kennis van de inheemse fauna en flora
 Je hebt kennis over de Vlaamse en Europese wetgeving rond natuurbehoud (Habitat- en Vogelrichtlijn, Natura 2000, Natuurdecreet, Bosdecreet, Landschapsdecreet en Besluiten betreffende instandhoudingsdoelstellingen, natuurbehoud en soortenbescherming)
 Je hebt voldoende kennis van de regelgeving uit het Veldwetboek, Wet op de Buurtwegen, Omgevingsvergunningsdecreet en het Onroerenderfgoeddecreet die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en vergunning plichtige activiteiten die een effect hebben op natuur en landschap
 Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken
 Je bent een teamspeler die overleg en samenwerking hoog in het vaandel draagt
 Je kan je verbaal goed uitdrukken en bent communicatief
 Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren, landbouwers…) en kan informatie bevattelijk overbrengen en mensen motiveren tot samenwerking
 Je bent diplomatisch en gaat op zoek naar constructief overleg
 Je bent een doener die flexibel en zelfstandig kan werken en graag initiatief neemt
 Je werkt gestructureerd en je bent organisatorisch sterk
 Je werkt planmatig, pragmatisch en nauwgezet
 Je bent leergierig en gaat zelf op zoek naar informatie

Extra troeven

 Je hebt affiniteit met de regio het Meetjesland en de werking van een Regionaal Landschap
 Je bent vertrouwd met projectmatig werken
 Relevante werkervaring is een pluspunt
 Kennis van een tekenprogramma (Sketch up, AutoCad, Indesign, Illustrator en/of Photoshop)
 Je hebt een eigen wagen

Wij bieden

 Een voltijdse tewerkstelling in een klein, dynamisch team
 Een contract van onbepaalde duur (afhankelijk van projectsubsidies)
 Een aangename werkplek in het centrum van Maldegem
 Een verloning die correspondeert met de barema’s van pc 329 socio-culturele sector schaal B1b
 Groepsverzekering, eindejaarspremie, vergoeding woon-werkverkeer
 Glijdende werkuren en gunstige verlofregeling

Hoe solliciteren?

Stuur je CV met motivatiebrief en hoogst relevante diploma tegen ten laatste 06 augustus 2018 om 12u per mail aan katrien.geurts@RLM.be
De vergelijkende selectieprocedure loopt in mei 2018 in het Nederlands.
• Mondelinge + schriftelijke proef op 18 mei 2018
Indien de geschikte kandidaat niet gevonden wordt, zal niet overgegaan worden tot aanwerving.
Meer info via info@RLM.be of 050 70 00 42

Vacature Voltijds Woonadviseur bij Woonwijzer Meetjesland

WOONWIJZER MEETJESLAND

afdeling van SOM vzw
Moeie 16a
9900 EEKLO

Zoekt:

1 VOLTIJDS WOONADVISEUR M/V

Als woonadviseur ben je de centrale speler in onze dienstverlening rond wonen aan de inwoners van het Meetjesland. De woonadviseur geeft inwoners advies rond wonen, maar treedt ook op als dossierverantwoordelijke. De adviseur zorgt voor een goede afstemming van de verschillende hulpverleners of diensten die vanuit verschillende invalshoeken betrokken zijn bij een woonvraag. De adviseur staat ook in voor onderzoeken inzake woningkwaliteit.
De woonadviseur die we zoeken heeft een menswetenschappelijke opleiding achter de rug met veel interesse in de technische en juridische aspecten van de job.

OPDRACHT

Sociaal advies

 •  verstrekken van informatie rond wonen en huisvesting (premies, woonkwaliteit, huurwetgeving, sociale huisvesting,…) aan diverse individuele klanten op verschillende locaties (woonwijzer-antennes in het Meetjesland)
 • Dossierbeheer, begeleiding en actieve doorverwijzing van klanten naar gespecialiseerde diensten (intern en extern) met het oog op een kwalitatieve geïntegreerde dienstverlening
 • De kwaliteit van het eigen werk bevorderen via een actief zoeken naar (en gebruik maken van) informatiekanalen en netwerken

Woonkwaliteitsbewaking

 • uitvoeren woningkwaliteitsonderzoeken in het kader van
  • uitreiken conformiteitsattesten
  • ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van woningen
  • berekenen van bezettingsnormen
  • inschatten veiligheids- en gezondheidsrisico’s
 • communicatie met eigenaars en bewoners van onderzochte woningen verzorgen
  •  ondersteunen van steden en gemeenten in de opmaak van besluiten tot ongeschikt- of onbewoonbaarheid, conformiteitsattesten,…
  •  dossierbeheer

KENNIS

 • bachelor in menswetenschappen (maatschappelijk werk, sociologie, psychologie, rechtspraktijk) of gelijkwaardig door relevante ervaring.
 • basiskennis informatica (Office pakket)
 • (verwerven van) sociaaljuridische kennis rond wonen, huisvesting, huurwetgeving, premies,…
 • (verwerven van) technische kennis rond minimale kwaliteitsnormen van woningen
 • goede beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
 • (verwerven van) kennis sociale kaart op vlak van huisvesting en wonen

COMPETENTIES

Informatie verwerken

 • in staat zijn een vraag of probleem correct te ontleden en te vertalen naar de eigen opdracht
 • doelgericht gebruik kunnen maken van diverse infokanalen (wetgeving, sociale kaart)
 • via overleg en uitwisseling van info, andere specialismen binnen (of buiten) de organisatie actief betrekken in functie van de klant
 • creatief meedenken om de eigen werkprocessen te verbeteren

Klantgericht zijn

 • Klantgericht communiceren
 • stijl van communiceren aanpassen aan situaties en personen (formeel/informeel)
 • niet-discriminerend taalgebruik en houding ten aanzien van alle interne en externe contacten, zich openstellen voor anderen
 • tactvol kunnen omgaan met bepaalde informatie, in staat zijn correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens
 • actief luisteren: gerichte vragen kunnen stellen om boodschappen juist te begrijpen en de klant optimaal te bedienen

Samenwerken

 • bewust zijn van de eigen rol in de organisatie, grenzen van de eigen rol respecteren
 • openstaan voor andere meningen en invalshoeken, dit zien als een meerwaarde binnen de dienstverlening
 • bespreekbaar maken van conflicten of discrepanties binnen de taak of organisatie, meewerken aan oplossingen
 • netwerken: nuttige externe contacten opbouwen en onderhouden in functie van de eigen dienstverlening

Flexibel zijn

 • eigen handelen afstemmen op de visie en de doelen van de organisatie
 • bereid zijn zich te verplaatsen naar de klant (huisbezoeken, werken op diverse locaties), de eigen werkuren aan te passen aan de behoeften van de klant (ook buiten de normale werkuren, occasioneel avond- of weekendwerk)
 • zicht krijgen op het takenpakket van anderen met de bedoeling hen te ondersteunen of bij afwezigheid te vervangen

Ondersteunende competenties

 • administratief nauwkeurig zijn: de klantendossiers nauwkeurig opvolgen en beheren, procedures inzake woonkwaliteitsbewaking correct doorlopen,…
 • zelfstandig werken: verantwoordelijk voor de dienstverlening in de diverse antennes
 • verantwoordelijkheid opnemen: zich stipt houden aan de openingsuren, permanentie garanderen bij afwezigheid
 • initiatief nemen: komt actief met voorstellen, wacht niet af

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

 • flexibele werkuren / flexibele taakinhoud
 • werken op verschillende locaties (U beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur over een eigen wagen)
 • geïntegreerde dienstverlening (klant staat centraal)
 • omgaan met diversiteit
 • vlot kunnen overschakelen van de ene taak op de andere
 • wisselende drukte waardoor men zijn werkplanning regelmatig moet bijstellen

ONS AANBOD

 • Een gevarieerde en boeiende job met veel ruimte voor initiatief en zelfstandigheid
 • Voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur
 • Indiensttreding mogelijk vanaf 26 maart 2018
 • Verloning volgens barema B1c van PC 329. Er wordt max. 10 jaar relevante anciënniteit meegenomen.
 • Omniumverzekering en kilometervergoeding voor verplaatsingen tijdens dienstopdrachten

SOLLICITEREN OF MEER INFORMATIE

SOM vzw – Woonwijzer Meetjesland
t.a.v. Maarten Quintelier
Moeie 16a, 9900 Eeklo
Tel: 09 378 61 70
e-mail: maarten@somvzw.be

Sollicitatiebrief met CV moeten ons bereiken ten laatste op 9 maart 2018, bij voorkeur via mail.
Kandidaten worden op basis van hun brief en CV weerhouden voor een sollicitatiegesprek. Gesprekken gaan door in de week van 19 maart.
Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.