Sociaal opbouwwerk Meetjesland

OntstaanIn 1978 werd onder impuls van de Eeklose VVV en het Eeklose stadsbestuur de vzw Opbouwwerk Eeklo opgericht. In de daaropvolgende tien jaar werden vooral projecten ontwikkeld die inspeelden op problemen in de leefomgeving en de arbeidssituatie van de Eeklose bevolking. Het meest tot de verbeelding spreken de acties die werken opgezet in de sociale woonwijk Galgenakker en in het herwaarderingsgebied Cocquytstraat, evenals de oprichting van het Doppersatelier en het alfabetiseringsproject dat leidde tot de oprichting van het Centrum Basiseducatie Meetjesland.

In 1985 werden – met de goedkeuring van het Vlaamse decreet op de samenlevingsopbouw – de Regionale Instituten voor Samenlevingsopbouw (RISO’s) opgericht. In Oost-Vlaanderen ging het RISO voor de uitvoering van haar opdracht scheep met de bestaande buurt- en opbouwwerken. Voor de regio Meetjesland werd daarvoor beroep gedaan op het Eeklose Opbouwwerk. Het werkingsgebied werd uitgebreid tot het Meetjesland en het RISO detacheerde één van zijn opbouwers naar Eeklo.

Om zich aan te passen aan deze nieuwe juridische realiteit werd op 10 oktober 1986 de vzw Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland opgericht.

omhoog

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland omvat 13 gemeenten in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen:

 • Aalter
 • Assenede
 • Eeklo
 • Evergem
 • Kaprijke
 • Knesselare
 • Lovendegem
 • Maldegem
 • Nevele
 • Sint-Laureins
 • Waarschoot
 • Zelzate
 • Zomergem

omhoog

Opdracht

Als steunpunt van RISO Oost-Vlaanderen heeft SOM tot opdracht de samenlevingsopbouw in het Meetjesland mee uit te bouwen. Dit houdt in dat het zich engageert om, samen met anderen, de sociale uitsluiting van de zwakkere groepen in de samenleving te helpen bestrijden en voorkomen. Dat het ook mee opkomt voor de verbetering van de situatie en positie van de zwakste groepen in de samenleving en voor het verhogen van hun aanspraken op een rechtmatig aandeel en gebruik van goederen en diensten. Dat het bovendien streeft naar meer zeggenschap van de zwakkere burgers in de sociale en politieke besluitvorming.

omhoog

Werkingsterreinen

Om de vijf jaar maakt RISO Oost-Vlaanderen een meerjarenplan op waarbinnen programma’s en projecten worden uitgeschreven waaraan in die periode, mede door de diverse steunpunten, zal gewerkt worden. De opmaak van het meerjarenplan gebeurt in overleg met alle belangrijke lokale en provinciale organisaties en instanties, in het bijzonder met de regionale steunpunten.

Voor de periode 1997-2001 (inmiddels verlengd tot 2002) is gekozen om te werken rond volgende programma’s binnen twee werkingsterreinen

omhoog

Inhoud

Moeie 16a

9900 Eeklo

Tel. 09 376 71 00

Fax. 09 376 71 03

som_meetjesland@hotmail.com

Programma’s en projecten

Sinds zijn oprichting in 1986 heeft Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland vooral gewerkt binnen de programma’s wonen en werken. Uit de tweede helft van de jaren ’80 zijn vooral te onthouden de participatiebegeleiding van toekomstige bewoners van het sociaal huisvestingsproject Burggravenhof in Eeklo en de acties die werden opgezet in de herwaarderingsgebieden Noord en Zuid in Eeklo.In de jaren ’90 werd zowel in het programma wonen als in het programma werken volop doorgegaan op die regionale invalshoek.

Programma werken

Het opleidings- en tewerkstellingsproject dat SOM opzette bezorgde tot op heden al ruim 200 laaggeschoolde langdurig werklozen en bestaansminimumtrekkers uit het hele Meetjesland een werkervaring in de bouwsector. Al tien jaar lang geniet dit project onder de naam ‘Meetjeslandse Leerwerkbedrijven’, de steun van het Europees Sociaal Fonds en de VDAB. Tot op heden deden er ruim 200 personen een jaar lang werkervaring op; zowat 65% daarvan stroomde daarna door naar het normale arbeidscircuit.

programma wonen

De werking binnen dit tewerkstellingsproject werd al vrij snel gekoppeld aan het eigen programma wonen. In 1994 werd gestart met een project sociaal verhuurkantoor: daarbinnen worden (nu al 61) woningen gehuurd van OCMW’s of privé-eigenaars en vervolgens, na eventuele renovatie door de Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, doorverhuurd aan mensen die slecht gehuisvest zijn en maar over een beperkt inkomen beschikken. Dit sociaal verhuurkantoor dat actief is in 8 gemeenten van het Meetjesland werd inmiddels verzelfstandigd en door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd.

Het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland wil in het Meetjesland het aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen verhogen voor risicogroepen en in functie daarvan een deel van de private huurmarkt socialiseren. Om deze doelstelling te realiseren huurt het SVK woningen op de private huurmarkt waarvoor het een huurovereenkomst afsluit met de eigenaar. Om de kwaliteit van de woningen te garanderen kan het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw een aantal kleine renovatie- en/of opfrissingwerken uitvoeren om de woning in overeenstemming te brengen met de vereiste normen.

Nog binnen het programma wonen werd in 1998 gestart met het Wooncentrum Meetjesland. Dit project, dat wordt gefinancierd door diverse overheden omvat twee luiken. Dewoonwijzer, met antennes in elke participerende gemeente, geeft sociale en technische ondersteuning aan eigenaars en huurders die hun woonsituatie willen verbeteren. De intergemeentelijke woonraad is de spil van het beleidsluik van het wooncentrum en het overlegorgaan voor de uitbouw en de uitvoering van een intergemeentelijk woonbeleid voor de regio.

andere projecten

Daarnaast heeft SOM in de voorbije 10 jaar projecten uitgewerkt op de programmasporen welzijn en milieu. Drie jaar lang werd voor een tiental gemeenten in het Meetjesland, West-Vlaanderen en Zeeland (met interreg-steun) een jongerenvakantieproject opgezet onder de naam GRitsel. Daarenboven werd een natuureducatief centrum uitgebouwd in het Aalterse Poekekasteel, werd meegewerkt aan het milieuproject in de Poekebeekvallei en werd een studie en een project uitgevoerd rond natuurontwikkeling en recreatie in het Meetjesland. Voorts heeft SOM meegewerkt aan de totstandkoming van een Kringloopcentrum en een Regionaal Landschap in het Meetjesland en aan de uitbouw van een opleidingscentrum MEVOC.

DORPinZICHT

Een vijftal dorpen in de regio werden bevraagd over de leefbaarheid en gemobiliseerd om achteraf de nodige acties te ondernemen. SOM heeft daarvoor een Engelse onderzoeksmethodiek naar de Vlaamse situatie vertaald:DORP inZICHT.