Welzijn, Wonen & Zorg

Meetjesland heeft een iets ouder bevolkingsprofiel, met gemiddeld een lager inkomen, al brengt de ligging ten aanzien van Gent daar stilaan verandering in. Relatief dunbevolkte regio met een verstedelijkte kern. De druk vanuit Gent is te zien aan de hoge bevolkingsdichtheid in Lovendegem (496 inw/km²) en Evergem (453 inw/km³). Daarnaast zijn de gemeenten Eeklo (684 inw/km²) en Waarschoot (364 inw/km²) sterk verstedelijkt. In schril contrast daarmee zijn de lage bevolkingscijfers in het noordelijke Meetjesland, met Sint-Laureins als dunst bevolkte gemeente (89 inw/km²).

Links:

Hogere inkomensgroepen in de randgemeenten rond Gent,

We kunnen spreken van een lager inkomensniveau in de echt landelijke gemeenten en de verstedelijkte kern. Het inkomensniveau is duidelijk lager in de landelijke gemeenten in het noorden van het Meetjesland en in de gemeenten Eeklo en Waarschoot. Behalve in Nevele ligt de inkomensongelijkheid binnen de gemeenten dicht bij het Oost-Vlaamse gemiddelde.

Relatief hoge kans op kansarmoede voor ouderen en kinderen

Volgens de provinciale kansarmoede-indicatoren en de Vlaamse kansarmoedebarometer hebben vooral ouderen en kinderen in het Meetjesland een hogere kans op kansarmoede dan gemiddeld in de provincie.

Vergrijzing van de bevolking

De verouderingscoëfficient in de Meetjeslandse gemeenten (0,93) is hoger dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen (0,85) en Vlaanderen (0,87). Prognoses in de Sociaaleconomische situatieschets van Oost-Vlaanderen (2011) tonen aan dat de vergrijzing nog zal toenemen, weliswaar minder sterk dan gemiddeld in de rest van de Provincie. De verhouding tussen de bevolking van 65 jaar of ouder en de bevolking tussen 15 en 64 jaar is na de kust bij de hoogste van het land.

Lage instroom van jong volwassenen op de arbeidsmarkt

Door deze lage instroom is er een verouderde groep actieven op de arbeidsmarkt.