Welzijn, Wonen & Zorg

Meetjesland heeft een iets ouder bevolkingsprofiel, met gemiddeld een lager inkomen, al brengt de ligging ten aanzien van Gent daar stilaan verandering in. Relatief dunbevolkte regio met een verstedelijkte kern. De druk vanuit Gent is te zien aan de hoge bevolkingsdichtheid in Lovendegem (496 inw/km²) en Evergem (453 inw/km³). Daarnaast zijn de gemeenten Eeklo (684 inw/km²) en Waarschoot (364 inw/km²) sterk verstedelijkt. In schril contrast daarmee zijn de lage bevolkingscijfers in het noordelijke Meetjesland, met Sint-Laureins als dunst bevolkte gemeente (89 inw/km²).

Links:

Hogere inkomensgroepen in de randgemeenten rond Gent,

We kunnen spreken van een lager inkomensniveau in de echt landelijke gemeenten en de verstedelijkte kern. Het inkomensniveau is duidelijk lager in de landelijke gemeenten in het noorden van het Meetjesland en in de gemeenten Eeklo en Waarschoot. Behalve in Nevele ligt de inkomensongelijkheid binnen de gemeenten dicht bij het Oost-Vlaamse gemiddelde.

Relatief hoge kans op kansarmoede voor ouderen en kinderen

Volgens de provinciale kansarmoede-indicatoren en de Vlaamse kansarmoedebarometer hebben vooral ouderen en kinderen in het Meetjesland een hogere kans op kansarmoede dan gemiddeld in de provincie.

Vergrijzing van de bevolking

De verouderingscoëfficient in de Meetjeslandse gemeenten (0,93) is hoger dan het gemiddelde in Oost-Vlaanderen (0,85) en Vlaanderen (0,87). Prognoses in de Sociaaleconomische situatieschets van Oost-Vlaanderen (2011) tonen aan dat de vergrijzing nog zal toenemen, weliswaar minder sterk dan gemiddeld in de rest van de Provincie. De verhouding tussen de bevolking van 65 jaar of ouder en de bevolking tussen 15 en 64 jaar is na de kust bij de hoogste van het land.

Lage instroom van jong volwassenen op de arbeidsmarkt

Door deze lage instroom is er een verouderde groep actieven op de arbeidsmarkt.


 

vergrjizing

Uit de cijfers8 blijkt dat het Meetjesland sterker dan gemiddeld te kampen heeft met een vergrijzingsproblematiek. Dit heeft gevolgen voor de behoeften aan woon- en gezondheidsinfrastructuur in de regio en zorgt in sommige gemeenten voor de hoogste afhankelijkheidsgraden van Vlaanderen, na de kust.9 Daartegenover staat dat het Meetjesland de komende jaren onder de gemiddelde toename van de vergrijzing in Oost-Vlaanderen zal duiken, waardoor deze kan stabiliseren tegenover het niveau van de rest van de provincie.10

Uit de analyse van de vervangingscoëfficiënt blijkt dat de instroom van jong volwassenen op de arbeidsmarkt in het Meetjesland niet optimaal verloopt, waardoor een verouderde groep actieven zich op de arbeidsmarkt bevindt.


  6 De verouderingscoëfficiënt is een demografische indicator die de verhouding weergeeft van het aantal ouderen (65+) ten opzichte van het aantal jongeren (-20) en is een aanduiding van de bevolkingsvergrijzing. Een verouderingsgraad van meer dan 100 betekent dat het aandeel van de bevolking boven de 65 groter is dan de groep onder de 20 jaar. Omgekeerd betekent een waarde kleiner dan 100 dat de groep 65-plussers kleiner is dan de groep onder de 20 jaar. Bij een indicator 100 zijn beide groepen even groot.
7 De vervangingscoëfficiënt is een indicator van de arbeidsmarkt en meet de verhouding tussen de groep van jong actieven (20-39) tegenover de groep van ouder actieven (40-59). Dit cijfer duidt aan in welke mate vervanging plaatsvindt binnen de actieve bevolking: de jong volwassenen bepalen de instroom op de arbeidsmarkt, terwijl de ouder actieven de groep uitmaken van diegenen die hun pensioen naderen.
8 Bron: FOD Economie - Directie Statistiek, Rijksregister - bevolkingskubus, berekeningen Studiedienst Huis van de economie. Sociaal-economische situatieschets Oost-Vlaanderen 2014
9 Bron: http://census2011.fgov.be/data/fresult/ageing_nl.html
10 Sociale situatieschets Oost-Vlaanderen 2011

In de onderstaande tabel zijn de cijfers te vinden van de kansarmoede-indicatoren waarmee op regionaal niveau een vergelijking kan gemaakt worden. De meest opvallende cijfers tegenover het Oost-Vlaamse gemiddelde worden hier aangeduid.

kansarmoedeindicatoren

Opvallend is dat het Meetjesland inzake kansarmoede op de meeste vlakken positief scoort op een selectie van de kansarmoede-indicatoren (vanuit de Dienst Welzijn van de Provincie Oost-Vlaanderen) waarmee een vergelijking op regionaal niveau kan uitgevoerd worden. Toch zijn er enkele trends op te merken.

(1) Volgens de cijfers in de bovenstaande tabel, lijken de ouderen in het Meetjesland een sterker risico te hebben op kansarmoede dan gemiddeld. Op de onderstaande kaarten wordt dit duidelijk aan de hand van het percentage alleenwonenden onder de 75-plussers en het aantal 65-plussers met een voorkeursregeling bij de ziekteverzekering.12

(2) Ondanks de relatief lage werkloosheid in de regio, ligt het aantal langdurig en laaggeschoolde niet-werkende werkzoekenden hoog 13.

 

alleenwonende 75plussers voorkeursregeling ziekteverzekering

laaggeschoold en langdurig werkloos

 

De Vlaamse kinderarmoedebarometer bundelt 7 indicatoren die een beeld geven van de spreiding van het kinderarmoederisico over de Vlaamse gemeenten14. Deze kinderarmoedebarometer wordt gebruikt voor de verdeling van de subsidies voor lokale kinderarmoedebestrijding. Meer informatie over de 7 indicatoren is te vinden op de website in de bronvermelding. Uit deze analyse blijkt dat kinderen in de gemeenten Maldegem, Assenede, Waarschoot en Eeklo een verhoogde kans op armoede hebben.

kinderarmoedebarometer vlaanderen


14 Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html

De regio wordt door zijn oorspronkelijke én nieuwe bewoners ervaren als een aantrekkelijke woonregio.

Residentiële regio in de nabijheid van (groot)stedelijke centra
Van de bebouwde oppervlakte in het Meetjesland gaat een groter deel naar wonen (47%), dan gemiddeld in Vlaanderen (44%), waar andere activiteiten als industrie en handel prioriteiten hun plaats opeisen.

Aangenaam woonklimaat
De rust, het landelijk karakter, de dorpen, een aangenaam sociaal klimaat, zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Stijgende kwaliteit van woningen in het Meetjesland
Hoewel de kwaliteit van de woningen (bouwjaar, isolatie en comfort) de laatste decennia een inhaalbeweging heeft gemaakt, zijn er nog heel wat oude woningen in het Meetjesland.

Het voorzieningenniveau in de regio is gemiddeld tot eerder beperkt. De sociale achterstelling is het landelijke gebied minder problematisch dan gemiddeld in Vlaanderen. Er is een belangrijke concentratie van zorg en onderwijs in Eeklo.

Leefbaarheid van de kleine plattelandsdorpen onder druk.
Het wegtrekken van de voorzieningen is vooral problematisch voor de vervoersafhankelijke bewoners. Op basis een selectie aan Oost-Vlaamse kansarmoede-indicatoren (2014) kan gesteld worden dat er minder sociale problemen zijn dan gemiddeld in Oost-Vlaanderen.