Woonactoren in het Meetjesland

Hieronder vind je de belangrijkste woonactoren, actief binnen het werkingsgebied van het Wooncentrum Meetjesland. Al deze actoren zetelen samen in de Meetjeslandse Woonraad. In die intergemeentelijke woonraad wordt de huisvestingssituatie van de gemeenten besproken, worden gegevens uitgewisseld en wordt er gewerkt aan een intergemeentelijk woonbeleid met gemeentelijke accenten.

Gemeente: regisseur van het woonbeleid

 • opmaken woonplan, gemeentelijk structuurplan en andere beleidsplannen met aandacht voor wonen
 • overleg met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere woonactoren
 • bijhouden inventaris leegstand/verkrotting
 • bouwen van goede betaalbare huurwoningen (bv seniorenwoningen in Eeklo)
 • eindverantwoordelijke voor kwaliteitsbeleid inzake Vlaamse Wooncode

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
www.vhm.be – info@vham.be

 • overkoepelt de sociale huisvestingsmaatschappijen
 • leent goedkoop geld aan sociale huisvestingsmaatschappijen om sociale woningen te realiseren

Sociale Huisvestingsmaatschappijen

 • bouwen sociale huur- en koopwoningen. Deze woningen worden toegewezen aan personen die aan specifieke inkomens- en eigendomsvoorwaarden voldoen
 • stellen sociale leningen beschikbaar, afhankelijk van diverse voorwaarden
 • zijn in de Vlaamse Wooncode aangeduid als bevoorrechte partner om sociale woningen te bouwen

In het Meetjesland zijn dit:

 • voor huurwoningen: Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (Eeklo), De Volkshaard (Gent), Elk zijn dak (Zomergem), Deinse Bouwmaatschappij (Deinze)
 • voor koopwoningen: Het Volk (Gent), Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Zelzate)

Vlaams Woningfonds

www.vlaamswoningfonds.be

 • bouwt en verbouwt sociale woningen (voorlopig niet in het Meetjesland)
 • stelt sociale leningen ter beschikking aan gezinnen met minstens twee kinderen
 • zitdag in de Woonwijzer in Eeklo elke 1e en 3e donderdag van de maand

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw
Moeie 16/A, 9900 Eeklo – tel 09 376 71 01 – fax 09 376 71 03 – info@svkmeetjesland.be

SVK Meetjesland huurt woningen op de particuliere huurmarkt voor een periode van 9 jaar en verhuurt ze door aan risicogroepen (momenteel ongeveer 100 woningen in beheer).
Eigenaars krijgen garantie van maandelijkse huurbetaling en kunnen enkele premies genieten indien de woning dient te worden gerenoveerd.
Kandidaat-huurders kunnen zich inschrijven op de wachtlijst en de kandidaten die het meest dringend op zoek zijn naar een betaalbare en kwalitatieve woning, worden het eerst een woning toegewezen.
Werkingsgebied: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem

OCMW

 • verhuren van (bejaarden)woningen / serviceflats
 • voorschot voor huurwaarborgen / huursubsidie
 • crisisopvang

Provinciebestuur

www.oost-vlaanderen.be

 • premies en goedkope leningen voor particulieren
 • actualisering gemeentelijk woondossier
 • cursus huisvestingsconsulent
 • projecten rond duurzaam bouwen, levenslang wonen, camping- en woonwagenbewoning

AROHM
www.wonen.vlaanderen.be

 • toezien op het uitvoeren van de Vlaamse Wooncode
 • inventaris leegstand / verkrotting / ongeschiktheid / onbewoonbaarheid
 • premies voor woningrenovatie, nieuwbouw en huursubsidie

Begeleidende instanties

Wooncentrum Meetjesland

Kaaistraat 32, 9900 Eeklo, Tel: 09/373 56 94

een project van Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland, actief in de gemeenten Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem

 • luik naar de burger: Woonwijzer Meetjesland, voor gratis advies bij huurwetgeving, kopen, bouwen en verbouwen
 • beleidsluik: informeren en adviseren van woonactoren, adviseren van gemeenten bij het voeren van een woonbelei

Huurdersbond

www.huurdersbond.be

 • geeft advies aan huurders over huurwetgeving
 • zitdag in de Woonwijzer in Eeklo, elke week op dinsdagavond (19u-21u)

Eigenaarsverenigingen

 • g even advies aan eigenaars over huurwetgeving en onroerend goed
 • er is geen zitdag meer in het Meetjesland

Immobiliënsector

 • verhuren of verkopen woningen in de plaats van de eigenaar, mits commissie

Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland

Boelare 131, 9900 Eeklo, Tel: 09/376 71 00 – www.meetjesland.besom_meetjesland@hotmail.be

 • initiatiefnemer van Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland en Wooncentrum Meetjesland
 • ontwikkelt projecten voor de verbetering van de situatie van de zwaksten op de woningmarkt
 • ontwikkelt projecten die de link leggen tussen de kwaliteit van woning en woonomgeving